الکتره

الکتره : يکي از ايرادات روش تخصيص خطي، در نظر نگرفتن اختلاف ارزش گزينه ها در رتبه بندي آنها در هر شاخص است. روش ELECTRE اختلاف ارزشي گزينه ها در تصميم گيري در نظر گرفته مي شود.در اين روش گزينه ها دو به دو مقايسه شده، نهايتاً برتري يک گزينه به گزينه ديگر مشخص مي شود. Ak→Al يعني تصميم گيرنده ريسک عدم برتري Ak بر Al را پذيرفته است.

روش الکتره در مبحث تحلیل آماری از دسته روش های تصمیم گیری است که در ان شاخص های کمی و کیفی مورد استفاده قرار می گیرند و با مقایسه دو وجهی میان گزینه ها رتبه بندی انها بدست می اید. مسایل چند شاخصه به صورت قراردادی با یک مجموعه از گزینه ها شاخص ها و مقادیر برتری بیان می شوند. در این مسایل باید مجموعه ای از گزینه ها ارزیابی شوند که ارزیابی مورد نظر با مجموعه ای از شاخص ها صورت می گیرد. در مقابل روش های سنتی که دو رابطه ی برتری و بی تفاوتی را در مقایسه دو گزینه در نظر می گرفتند روش الکتروه مفوهم استانه بی تفاوتی – ارزش استانه برتری و روابط برتری را به شکل زیر معرفی می کند.

بنابراین به طور خلاصه می توان گفت که در یک مدل جامع برتری در روش الکتره تصمیم گیرنده با سه حالت متفاوت روبه رو است.

مراحل انجام الکتره :

  • تشکيل ماتريس تصميم بي مقياس شده وزني
  • تشکيل مجموعه هاي هماهنگ و ناهماهنگ براي ترتيب هاي دوتايي گزينه ها
  • محاسبه شاخص هاي هماهنگي و ناهماهنگي و تشکيل ماتريس هاي مربوطه
  • تشکيل ماتريس هاي هماهنک موثر و ناهماهنگ موثر
  • تشکيل ماتريس کلي موثر و مشخص کردن ترتيب ارجحيت ها
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *