تعرفه ها

مقطع

فصل سوم پایان نامه

محاسبه روایی وپایایی

وارد کردن داده های پرسشنامه

آمار توصیفی

آزمون مانوا ، تحلیل کواریانس

آزمون های میانگین ، همبستگی و تحلیل واریانس و ناپارامتریک

رگرسیون خطی

کارشناسی

120 هزار تومان

35 هزارتومان

70هزار تومان

40 هزار تومان

هر فرضیه 35هزار تومان

هر فرضیه 15هزار تومان

20هزار تومان

کارشناسی ارشد

140 هزار تومان

35 هزارتومان

100 هزار تومان

40 هزار تومان

هر فرضیه 35 هزار تومان

هر فرضیه 20هزار تومان

30هزار تومان

دکتری

200 هزار تومان

40 هزارتومان

150هزار  تومان

50 هزار تومان

هر فرضیه 40 هزار تومان

هر فرضیه 20 هزار تومان

40هزار تومان

 
 

مقطع

تحلیل عاملی اکتشافی

مدل سازی معادلات ساختاری(آموس و لیزرل و پی ال اس )

روش تحلیل سلسله مراتبی و شبکه

AHP،ANP

کارشناسی

60 هزار تومان

مدل های اندازه گیری : 40 هزار تومان

مدل های ساختاری : 80 هزار تومان

طراحی پرسشنامه مقایسه زوجی  70هزار تومان

تحلیل با نرم افزار اکسپرت چویس 150 هزار تومان


تحلیل با نرم افزار سوپر دیسیژن 200 هزار تومان

 

کارشناسی ارشد

70هزار تومان

مدلهای اندازه گیری : 45تومان

مدل های ساختاری : 100 هزار تومان

طراحی پرسشنامه مقایسه زوجی  80 هزار تومان

تحلیل با نرم افزار اکسپرت چویس 150هزار تومان

تحلیل با نرم افزار سوپر دیسیژن 200هزار تومان

 

دکتری

80هزار تومان

مدلهای اندازه گیری : 50تومان

مدل های ساختاری : 120هزار تومان

طراحی پرسشنامه مقایسه زوجی  150هزار تومان

تحلیل با نرم افزار اکسپرت چویس 200هزار تومان

تحلیل با نرم افزار سوپر دیسیژن 250 هزار تومان

 

 
 

تعرفه انجام تحلیل آماری با نرم افزار ایویوز نیز به شرح زیر می باشد :

نام آزمون آماري

قيمت

آماره هاي توصيفي

40هزار تومان

آزمون هاسمن

20هزار تومان

آزمون چو

30 هزار تومان

تست نرمال بودن داده ها

15 هزار تومان

تي تست تک نمونه اي

50هزار تومان

آزمون تي مستقل

50هزار تومان

آزمون تي جفتي

50هزار تومان

رگرسيون

80هزار تومان

همبستگي پيرسون

40هزار تومان

همبستگي اسپيرمن

40هزار تومان

همبستگي کندال بي

40هزار تومان

آزمون Arimaو سری زمانی

70هزار تومان

آزمون Arch , Garch

70هزار تومان

بررسی باقیمانده (هر آزمون)

30 هزار تومان

برآورد مدل پانل

60هزار تومان

براورد مدل سری زمانی

70 هزار تومان

براورد مدل مقطعی

70 هزار تومان

آزمون هم خطی

40 هزار تومان

آزمون خودهمبستگی

40 هزار تومان

دیگر آزمون هاي ایویوز

40تا 80هزار تومان

 

موارد ارائه تخفیف :

1.      افرادی که به صورت گروهی(3 نفر یا بیشتر) درخواست سفارش تحلیل دهند از

30 درصد تخفیف برخوردار می شوند .

2.      افرادی که توسط مراجعین قبلی معرفی شوند از 20 درصد تخفیف برخوردار می شوند .

برای پرداخت هزینه انجام کار به یک از شماره کارت های زیر مبلغ را واریز نمایید :

نام دارنده حساب : الهام فلاح

بانک ملت 5515 5328 3379 6104

بانک صادارت 2104 5534 6915 6037

6221 0611 0666 4370 بانک پارسیان

 

 

Brown Blue Orange