خدمات تحلیل آماری

خدمات زیر در کمترین زمان و با مناسبترین قیمت انجام می پذیرد:

 •  انجام فصل سوم پایان نامه های دانشگاهی ( روش تحقیق ، جامعه آماری ، روش های نمونه گیری ، روش های جمع آوری اطلاعات ، نحوه تجزیه و تحلیل اطلاعات ، محاسبه روایی و پایایی پرسشنامه های طراحی شده )
 • تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه ها و محاسبه میزان پایایی و روایی پرسشنامه های طراحی شده با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ.
 •   انجام آمار توصیفی فصل چهارم پایان نامه ها به طور کامل به همراه نمودارهای رسم شده در نرم افزار اکسل.

·       رسم جدول فراوانی  ، درصد فراوانی  ، درصد فراوانی تجمعی

·       محاسبه میانگین ، انحراف معیار ، واریانس ، میانه ، نما، چولگی ، کشیدگی و ... .

·       رسم نمودار های توصیفی.

 •   انجام آمار استنباطی فصل چهارم پایان نامه ها به طور کامل با استفاده از آزمون های زیر:
 •  آزمون های مقایسه میانگین (تی زوجی –تی تک نمونه ای –تی مستقل )
 •  تحلیل واریانس یکطرفه، دوطرفه ، سه طرفه
 •  تحلیل کواریانس
 •  آزمون کالموگروف –اسمیرنوف
 • آزمون های همبستگی ( پیرسون ، اسپیرمن ،کندال و تاو)
 • آزمون کروسکال –والیس
 •  آزمون یو من ویتنی
 • آزمون فریدمن
 • آزمون علامت
 • آزمون های تبعی ( دانکن و LSD)
 • تحلیل عاملی اکتشافی با نرم افزار SPSS
 •  تحلیل عاملی تائیدی (مرتبه اول و مرتبه دوم ) با نرم افزارهای  LISRELو AMOS
 • تحلیل مسیر با نرم افزارهایLISRELوAMOS
 •  تحلیل رگرسیون (ساده ، لجستیک، چندگانه)  با نرم افزارهای SPSS و EVIEWS
 • روش های تصمیم گیری چند معیاره با استفاده از روش های تحلیل سلسله مراتبی با استفاده از نرم 
 •  افزارهای EXPERT CHOICE و  SUPER decision

(AHP,AHP FUZZY, ANP ,TOPSIS ,ELECTERE

,SAS,PLS,MINITAB, MATLAB)

 • انجام تحلیل آماری با نرم افزار ایویوز ( EVIEWS)
 • طراحی سیستم های خبره فازی با نرم افزار متلب (MATLAB)
Brown Blue Orange