نمونه کارهای انجام شده

نمونه ای از کارهای انجام شده در جدول زیر قابل مشاهده می باشد .

 

نوع پروژه

مقطع تحصیلات

موضوع

آزمون های مورد استفاده

پایان نامه

کارشناسی ارشد

بررسي امكان سنجی توسعه و استقرارسيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت در شركت مجتمع گاز پارس جنوبي(پنج پالایشگاه وستاد)

تی زوجی ، کالموگروف اسمیرنوف و فریدمن

پایان نامه

کارشناسی ارشد

تاثیر فرارهای مالیاتی و مدیریت سود بر محتوای اطلاعاتی سوددرشركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

آزمون همبستگی پیسون ، رگرسیون خطی

پایان نامه

کارشناسی ارشد

بررسی تاثیر ادغام وزارتخانه های کار، رفاه وتعاون برچابک سازی سیستم

ازمون کالموگروف اسمیرنوف ، تی زوجی و رگرسیون خطی

پایان نامه

           کارشناسی   ارشد

         بررسی تاثیر هوش هیجانی بر مدیریت ارتباط با مشتری

      

آزمون تحلیل واریانس،همبستگی پیرسون

پایان نامه

کارشناسی ارشد

ارتقاء مدیریت محیط زیست سازمان با رویکرد مدیریت بهره وری سبز در شرکت داروسازی (مطالعه موردی: شرکت دارو سازی تهران شیمی)

همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی

پایان نامه

کارشناسی ارشد

شناخت و تحلیل مولفه های بهبود مدیریت فناوری درنظام بهره برداری دهقانی شهرستان شهریار

تحلیل عاملی اکتشافی ،آزمون تی مستقل ، ازمون فریدمن

پایان نامه

کارشناسی ارشد

تحلیل مولفه های مدیریت دانش

تحلیل عاملی اکتشافی،تحلیل عاملی تاییدی

پایان نامه

کارشناسی ارشد

طراحی مدلی برای انتخاب فناوری مدیریت دانش در شرکتهای بیمه

آزمون دوجمله ای ، تحلیل سلسله مراتبی AHP

پایان نامه
کارشناسی ارشد طراحی سیستم خبره فازی جهت ارزیابی عملکرد مدیریت دانش در سازمان اموزش و پرورش آزمون دوجمله ای ، طراحی سیستم خبره فازی با استفاده از نرم افزار متلب
پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعه رهبری تحول افرین و رابطه ان با سلامت سازمانی در شعب بانک ملت تحلیل عاملی اکتشافی ، مدل سازی معادلات ساختاری با لیزرل
پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی و الویت بندی روش های اموزشی محیط زیست در تفکیک و جمع اوری مدیریت پسماند ازمون کالموگروف اسمیرنوف -   آزمون تی تک نمونه ای - تحلیل سلسله مراتبی AHP
پایان نامه کارشناسی ارشد طراحی مدلی جهت بررسی میزان تاثیر ابعاد سلامت سازمانی بر فناوری اطلاعات آزمون همبستگی پیرسون ، مدل سازی معادلات ساختاری با PLS
پایان نامه کارشناسی ارشد

بررسی فرصت های موجود در صننعت اسباب بازی در جهت تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی

آزمون تی تک نمونه ای ، آزمون کالموگروف - اسمیرنوف
پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی و الویت بندی عوامل تاثیر گذار بر امکان سنجی شرکتهای مشاوره جهت اجرای پروژه های طرح وساخت نیروگاه آزمون دوجمله ای ، تحلیل شبکه ای ANP
پایان نامه دکتری تعیین تاثیرفيلم آموزشي مكمل بر رضايت مندی و کیفیت زندگی بيماران باتراکئوستومی آزمون همبستگی پیرسون ، رگرسیون چند گانه
پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر مکانیزم­های داخلی حاکمیت شرکتی بر کیفیت حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران آزمون کالموگروف اسمیرنوف - رگرسیون لجستیک
پایان نامه کارشناسی ارشد
مطالعه عوامل موثر بر عدم استقبال جامعه از خدمات اطلاعاتی کتابخانه های عمومی شهر کنگان
آزمون تی زوجی ، رگرسیون چند گانه
پایان نامه کارشناسی ارشد

مقایسه تطبیقی استراتژی های بلوغ سازمانی و ارائه استراتژی منطبق بر مدیریت منابع انسانی در مناطق نفت خیز جنوب

تحلیل واریانس چند گانه
پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی عوامل موثر بر انحرافات زمانی در پروژه های شرکت مپنا بویلر و ارائه پیشنهاداتی جهت کاهش تاخیرات آزمون تی گروهی - ازمون فریدمن
پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی مدیریت ریسک های HSE در پروژه های عمرانی براساس استاندارد میدریت پروژه روش تحلیل سلسله مراتبی AHP
پایان نامه کارشناسی ارشد شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر اثربخشی مدیریت دانش در مراکز دانشگاه پیام نور همبستگی پیرسون ، مدل سازی معادلات ساختاری با آموس
پایان نامه کارشناسی ارشد شناسایی و الویت بندی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی ایزو 2000 تحلیل عاملی اکتشافی ، آزمون علامت
 

 

Brown Blue Orange