تحلیل پرسشنامه با spss

تحلیل پرسشنامه با spss  : بیشتر دانشجویان برای تحلیل داده های خود از نرم افزارهای مختلفی مانند spss ُ‌ لیزرل  ُ‌pls و ایموس استفاده می کنند. اینکه دقیقا از چه نرم افزاری برای تجزیه و تحلیل آماری و اطلاعات استفاده شود بستگی به نوع کاری دارد که دانشجو می خواهد انجام دهد. به عبارت دیگر با توجه به هدف تحقیق و نحوه طراحی سوالات تحقیق مشخص خواهد شد که از چه نرم افزاری برای تحلیل داده ها و پرسشنامه ها استفاده شود.
به طور کلی اگر هدف از تحلیل پرسشنامه بدست اوردن یک مدل شماتیک از نحوه رابطه بین متغیرها است پیشنهاد می شود که از یکی از تکنیک های مدل سازی معادلات ساختاری با سه نرم افزار لیزرل – ایموس و اسمارت پی ال اس استفاده شود. در غیر این صورت تحلیل آماری با spss برای تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها استفاده می شود.

تجزیه و تحلیل پرسشنامه با spss

هنگام تحلیل پرسشنامه های تحقیق باید به نکات زیر توجه شود:
1- طیف اکثر تحلیل پرسشنامه با spss طراحی شده در تحقیقات به صورت لیکرت ۵ گزینه ای می باشد.
2- پرسشنامه طراحی شده باید بین تعداد نمونه مشخص شده توزیع گردد و داده های حاصل از پرسشنامه ها به صورت استاندارد وارد فایل اکسل شود.
3- سوالات پرسشنامه باید به صورتی طراحی شوند که بتوانند متغیرهای تحقیق را بسنجند.
4- در ابتدای کار باید پرسشنامه بین حداقل ۳۰ پاسخ دهنده توزیع گردد تا پایایی پرسشنامه محاسبه شود . برای محاسبه پایایی پرسشنامه های تحقیق روش های مختلفی وجود دارد که رایج ترین روش ها روش ضریب آلفای کرونباخ می باشد. در این روش اگر ضریب آلفای کرونباخ بیشتر از ۰.۷ بدست بیاید این نتیجه حاصل می شود که پرسشنامه تحقیق دارای پایایی لازم بوده است و می توان پرسشنامه را میان بقیه نمونه آماری توزیع کرد.
5- روایی تحلیل پرسشنامه با spss باید به یکی از سه روش روایی سازه – روایی صوری و روایی محتوی سنجیده شود.
1- تجزیه و تحلیل آماری پرسشنامه های تحقیق باید شامل آمار توصیفی و آمار استنباطی باشند.
2- در بحث آمار توصیفی مواردی نظیر جداول توصیفی – جداول فراوانی- نمودارهای فراوانی – جداول توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی مانند سن و جنس و تحصیلات و …. بررسی می شوند.
3- در بحث آمار استنباطی که مهم ترین بخش تجزیه و تحلیل آماری می باشد ازمون های آماری مختلف بسته به هدف تحقیق مورد استفاده قرار می گیرند. مهم ترین ازمونی که باید در تجریه و تحلیل اطلاعات پرسشنامه ذکر شود ازمون نرمال بودن داده با نام کالموگروف اسمیرنوف می باشد. در این ازمون مشخص می شود که ایا متغیرها تحقیق دارای توزیع نرمال می باشند یا خیر. در صورت نرمال بودن متغیرها برای ادامه کار از ازمون های پارامتریک مانند تی تک نمونه ای – تی مستقل – تی وابسته- تحلیل واریانس یک طرفه – تحلیل مانووا – تحلیل کوواریانس – رگرسیون خطی و چند گانه و … استفاده می شود و در صورتی که متغیرها نرمال نبودند از ازمون های ناپارامتریک مانند یومن ویتنی – کروسکال والیس- آزمون علامت-همبستگی اسپیرمن و … استفاده می شود.
4- در صورتی که هدف استفاده از تکنیک های مدل سازی معادلات ساختاری باشد باید از نرم افزارهای مربوطه مانند لیزرل – ایموس و اسمارت pls استفاده شود. در بحث مدل سازی معادلات ساختاری دو مبحث وجود دارد. تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر که هر دوی این موارد به علاوه محاسبه شاخص های برازش باید در تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه ذکر شوند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *