تعرفه های انجام ازمون های مختلف اماری به شرح زیر می باشد :

مقطعفصل سوم پایان نامهمحاسبه روایی وپایاییوارد کردن داده های پرسشنامهآمار توصیفیآزمون مانوا ، تحلیل کواریانسآزمون های میانگین ، همبستگی و تحلیل واریانس و ناپارامتریکرگرسیون خطی
کارشناسی120 هزار تومان35 هزارتومان70هزار تومان40 هزار تومانهر فرضیه ۳۵هزار تومانهر فرضیه ۱۵هزار تومان20هزار تومان
کارشناسی ارشد140 هزار تومان35 هزارتومان100 هزار تومان40 هزار تومانهر فرضیه ۳۵ هزار تومانهر فرضیه ۲۰هزار تومان30هزار تومان
دکتری200 هزار تومان40 هزارتومان150هزار تومان50 هزار تومانهر فرضیه ۴۰ هزار تومانهر فرضیه ۲۰ هزار تومان40هزار تومان
مقطعتحلیل عاملی اکتشافیمدل سازی معادلات ساختاری(آموس و لیزرل و پی ال اس )روش تحلیل سلسله مراتبی و شبکه

AHP،ANP

کارشناسی60 هزار تومانمدل های اندازه گیری : ۴۰ هزار تومان

مدل های ساختاری : ۸۰ هزار تومان

طراحی پرسشنامه مقایسه زوجی ۷۰هزار تومان
تحلیل با نرم افزار اکسپرت چویس ۱۵۰ هزار تومان
تحلیل با نرم افزار سوپر دیسیژن ۲۰۰ هزار تومان
کارشناسی ارشد70هزار تومانمدلهای اندازه گیری : ۴۵تومان

مدل های ساختاری : ۱۰۰ هزار تومان

طراحی پرسشنامه مقایسه زوجی ۸۰ هزار تومان

تحلیل با نرم افزار اکسپرت چویس ۱۵۰هزار تومان

تحلیل با نرم افزار سوپر دیسیژن ۲۰۰هزار تومان

دکتری80هزار تومانمدلهای اندازه گیری : ۵۰تومان

مدل های ساختاری : ۱۲۰هزار تومان

طراحی پرسشنامه مقایسه زوجی ۱۵۰هزار تومان

تحلیل با نرم افزار اکسپرت چویس ۲۰۰هزار تومان

تحلیل با نرم افزار سوپر دیسیژن ۲۵۰ هزار تومان

تعرفه انجام تحلیل آماری با نرم افزار ایویوز نیز به شرح زیر می باشد :

نام آزمون آماریقيمت
آماره های توصيفی40هزار تومان
آزمون هاسمن20هزار تومان
آزمون چو30 هزار تومان
تست نرمال بودن داده ها15 هزار تومان
تی تست تک نمونه ای50هزار تومان
آزمون تی مستقل50هزار تومان
آزمون تی جفتی50هزار تومان
رگرسيون80هزار تومان
همبستگی پيرسون40هزار تومان
همبستگی اسپيرمن40هزار تومان
همبستگی کندال بی40هزار تومان
آزمون Arimaو سری زمانی70هزار تومان
آزمون Arch , Garch70هزار تومان
بررسی باقیمانده (هر آزمون)30 هزار تومان
برآورد مدل پانل60هزار تومان
براورد مدل سری زمانی70 هزار تومان
براورد مدل مقطعی70 هزار تومان
آزمون هم خطی40 هزار تومان
آزمون خود همبستگی40 هزار تومان
دیگر آزمون های ایویوز40 تا ۸۰هزار تومان

موارد ارائه تخفیف :

۱٫ افرادی که به صورت گروهی(۳ نفر یا بیشتر) درخواست سفارش تحلیل دهند از

۳۰ درصد تخفیف برخوردار می شوند .

۲٫ افرادی که توسط مراجعین قبلی معرفی شوند از ۲۰ درصد تخفیف برخوردار می شوند .

برای پرداخت هزینه انجام کار به یک از شماره کارت های زیر مبلغ را واریز نمایید :

نام دارنده حساب : الهام فلاح

  • بانک ملت ۵۵۱۵ ۵۳۲۸ ۳۳۷۹ ۶۱۰۴
  • بانک صادارت ۲۱۰۴ ۵۵۳۴ ۶۹۱۵ ۶۰۳۷
  • بانک پارسیان ۶۲۲۱ ۰۶۱۱ ۰۶۶۶ ۴۳۷۰

یا می توانید برای پرداخت هزینه به بخش واریز انلاین وجه مراجعه کنید:

پرداخت هزینه