خدمات قابل ارائه مرکز داده پردازی تهران عبارت است از:
⦁ انجام تحلیل آماری با SPSS با تمامی ازمون های مربوطه
انواع نمودارهای آماری
⦁ جداول فراوانی
⦁ محاسبه میانگین ، انحراف معیار ، واریانس ، میانه ، چولگی و کشیدگی
⦁ آزمون های مقایسه میانگین (تی زوجی –تی تک نمونه ایازمون تی مستقل )
تحلیل واریانس یکطرفه، دوطرفه ، سه طرفه
تحلیل کواریانس
⦁ آزمون کالموگروف –اسمیرنوف
ضریب همبستگی ( پیرسون ، اسپیرمن ،کندال و تاو)
⦁ آزمون کروسکال –والیس
⦁ آزمون یو من ویتنی
⦁ آزمون فریدمن
⦁ آزمون علامت
⦁ آزمون های تبعی ( دانکن و LSD)
⦁ تحلیل عاملی اکتشافی با نرم افزار SPSS
⦁ رگرسیون (ساده ، لجستیک، چندگانه)
آزمون های ناپارامتریک
⦁ تدوین پروپوزال
⦁ انجام مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار LISREL تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر
⦁ انجام مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار ایموس تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر
⦁ انجام مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار پی ال اس تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر
⦁ انجام تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره با روش های تحلیل سلسله مراتبی AHP فازی، تحلیل شبکه ای ANP ، تاپسیس تاپسیس
⦁ انجام روش های مختلف تصمیم گیری مانند دلفی ، انتروپی شانون ، الکتره و …
⦁ انجام فصل چهارم پایان نامه های حسابداری و مالی با نرم افزار ایویوز
⦁ انجام فصل چهارم پایان نامه های رشته های پزشکی
⦁ انجام تمامی فصول پایان نامه های رشته های علوم انسانی
⦁ انجام فصل اول و دوم پایان نامه های دانشگاهی
⦁ انجام فصل سوم پایان نامه های دانشگاهی ( روش تحقیق ، جامعه آماری ، روش های نمونه گیری ، روش های جمع آوری اطلاعات ، نحوه تجزیه و تحلیل اطلاعات ، محاسبه روایی و پایایی پرسشنامه های طراحی شده )
⦁ تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه ها و محاسبه میزان پایایی و روایی پرسشنامه های طراحی شده با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ
⦁ تدوین فصل پنچم ( نتیجه گیری و پیشنهادات)
⦁ استخراج مقاله از پایان نامه
⦁ طراحی پاورپوینت برای جلسه دفاع از پایان نامه
⦁ ادیت کل پایان نامه