مراحل انجام سفارش به صورت زیر می باشد:

مرحله اول :ثبت سفارش از طریق ایمیل یا فرم سفارش داخل سایت یا از طریق تلگرام

مرحله دوم : تخمین هزینه انجام کار

مرحله سوم: پیش پرداخت اولیه برای شروع کار

مرحله چهارم: انجام تحلیل اولیه و گرفتن تایید از استاد راهنما

مرحله اخر: تحویل تحلیل نهایی و تسویه کلی هزینه انجام کار