نمونه تحلیل پرسشنامه با نرم افزار spss

نمونه تحلیل پرسشنامه با نرم افزار spss :

آزمون های آماری

در این جا به طور خلاصه به ازمون های آماری مورد استفاده در یک تحقیق و تحلیل پرسشنامه با spss پرداخته می شود.

در بخش اول تحقیق باید بحث آمار توصیفی اورده شود . جداول زیر انواع امارهای توصیفی انجام شده روی متغیرهای تحقیق را بررسی می کنند.

سن افراد نمونه : جدول زیر توزیع سن افراد نمونه را نشان می دهد.

جدول (4-1) توزیع سن افراد نمونه

 

گروه تماشاگران بازیکنان نخبگان جمع
فراوانی درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی
زیر 20 سال 120 31.4 11 12.0 0 0 131
20 تا 25 سال 165 43.2 57 62.0 1 12.5 223
26 تا 30 سال 74 19.4 19 20.7 3 37.5 96
بالاتر از 30 سال 23 6.0 5 5.4 4 50 32
جمع 382 100 92 100 8 100 482

 

 همانطور که جدول بالا نشان می دهد، از تماشاگران،31.4 درصد زیر 20 سال، 43.2 بین20 تا 25 سال،19.4 بین 26 تا 30 سال و 6.0 بالاتر از 30 سال سن دارند. از بازیکنان 12.0 درصد زیر 20 سال،62.0 درصد بین20 تا 25 سال، 20.7درصد بین 26 تا 30 سال و 5.4 درصد بالاتر از 30 سال سن دارند. و بالاخره از نخبگان، 0 درصد زیر 20 سال، 12.5 درصد بین20 تا 25 سال، 37.5 درصد بین 26 تا 30 سال و 50 درصد بالاتر از 30 سال سن دارند.

 

نمودار(4-1) سن افراد نمونه

 

امار توصیفی هر یک از گویه های پرسشنامه

 

شماره متغیرها گویه ها میانگین انحراف معیار تعداد
1 ارزشهای فرهنگی ارزش نهادن به انسان و شأن انسانی ورزشکاران، هواداران و دست اندرکاران 3.3438 .92064 ۳۸۴
2 احترام به نظرات و اعتقادات فنی ورزشکاران، هواداران و دست اندرکاران 3.3021 1.10890 ۳۸۴
3 پیاده سازی ارزشهای فرهنگی جامعه توسط ورزشکاران، هواداران و دست اندرکاران 2.7917 1.03885 ۳۸۴
4 رفتارهای فرهنگی رعایت ادب و متانت کافی در رفتار ورزشکاران، هواداران و دست اندرکاران 3.5599 1.11086 ۳۸۴
5 رعایت انصاف و عدالت در رفتار ورزشکاران، هواداران و دست اندرکاران 2.8997 1.09374 ۳۸۴
6 رفتارهای متعادل و در حد عرفورزشکاران، هواداران و دست اندرکاران 2.9844 1.05700 ۳۸۴
7 فرهنگ ورزشی ادبیات صحیح گفت و گوی بین ورزشکاران، هواداران و دست اندرکاران 3.0625 1.11071 ۳۸۴
8 ترویج باورهای منطقی ورزشکاران، هواداران و دست اندرکاران 3.0495 1.16303 ۳۸۴
9 پرهیز از حاشیه و شاخ و برگ دادن به مسائل بین ورزشکاران، هواداران و دست اندرکاران 3.3047 1.10464 ۳۸۴
10 ارزشهای مذهبی شرکت در مراسم مذهبی توسط ورزشکاران، هواداران و دست اندرکاران 3.2137 1.12885 ۳۸۴
11 درنظر گرفتن مناسبتهای مذهبی در تاریخ برگراری مسابقات ورزشکاران، هواداران و دست اندرکاران 2.8802 1.07486 ۳۸۴
12 رعایت اصول و قواعد مذهبی در رفتار و عمل ورزشکاران، هواداران و دست اندرکاران 3.2891 1.04833 ۳۸۴
13 هنجارهای فرهنگی رعایت باید ونبایدهای درست در روابط بین ورزشکاران، هواداران و دست اندرکاران 3.0271 1.20656 ۳۸۴
14 حفظ حریم شخصی افراد در روابط بین ورزشکاران، هواداران و دست اندرکاران 3.0443 1.00942 ۳۸۴
15 رعایت هنجارهای اجتماعی در روابط بین ورزشکاران، هواداران و دست اندرکاران 2.6146 .97080 ۳۸۴
16 مشارکت ورزشی کمک به برگزاری منظم مسابقات از سوی ورزشکاران، هواداران و دست اندرکاران 3.0443 1.06480 ۳۸۴
17 پرهیز از رفتارها یا شایعه پراکنی های دردسر سازاز سوی ورزشکاران، هواداران و دست اندرکاران 2.6332 1.11747 ۳۸۴
18 کمک به آموزش نوجوانان و جوانان برای ورزش حرفه ای از سوی ورزشکاران، هواداران و دست اندرکاران 2.7969 1.02215 ۳۸۴
19 تغییر نگرش
نسبت به ورزش
اصلاح زاویه دید ورزشکاران، هواداران و دست اندرکاران نسبت به اهمیت ورزش 2.7280 .86892 ۳۸۴
20 اصلاح زاویه دید ورزشکاران، هواداران و دست اندرکاران نسبت به وظایف و مسئولیتهای خود 3.2448 1.12530 ۳۸۴
21 ارتقای نگرش مردم و مسئولین به ورزش بعنوان یک پدیده سازندهو درخور توجه اجتماعی 3.1094 .99530 ۳۸۴
22 الگوسازی و
افزایش آگاهی
اطلاع رسانی مؤثر و صحیح درباره رویدادهای ورزشی 3.5145 .87691 ۳۸۴
23 آموزش همگانی در زمینه مسائل مربوط به ورزش 3.3509 .82668 ۳۸۴
24 الگوسازی درست و اصولی برای هرگونه گرایش، رفتار، قضاوت و برخورد با مسائل و ورزشکاران، هواداران و دست اندرکاران ورزش 3.3750 .99082 ۳۸۴

 

نمونه تحلیل پرسشنامه با نرم افزار spss

تحلیل آماری

 

 

چگونگی توزیع گویه های پژوهش براساس شاخصهای مرکزی، پراکندگی و شکل توزیع

 

   شاخص­های توصیف داده­ها به سه گروهِ شاخص­های مرکزی، شاخص­های پراکندگی و شاخص­های شکل توزیع تقسیم می­شوند. دراین بخش چگونگی توزیع متغیرهای پژوهش براساس مهمترین شاخص­های مرکزی (میانگین[1])، شاخص­های پراکندگی (انحراف معیار[2]) بررسی قرار می­گیرند.

 

میانگین انحراف معیار متغیرهای پرسشنامه
3.2278 1.23154 فرهنگ پروری
4.0232 0.93187 افزایش اگاهی
4.0422 1.04766 تغییر نگرش نسبت به ورزش
2.6603 1.23061 مشارکت ورزشی
4.1279 1.00248 هنجارهای فرهنگی
3.4008 1.25066 ارزش های مذهبی
4.1857 0.80912 فرهنگ ورزشی
4.2046 0.94584 رفتارهای فرهنگی
3.4979 1.34408 ارزش های فرهنگی

آمار استنباطی:

بررسی تفاوت معنی دار بین گویه ها و متغیرهای تحقیق بین سه گروه نخبگان – تماشاچیان و بازیگران

Descriptives
تعداد میانگین انحراف معیار انحراف استاندارد سطح اطمنیان ۹۵ درصد کمترین مقدار بیشترین مقدار
پایین بالا
VAR00001 بازیکنان 92 3.3804 .91198 .09508 3.1916 3.5693 1.00 5.00
تماشاگران 382 3.3246 .92465 .04731 3.2316 3.4176 1.00 5.00
نخبگان 8 3.3750 .74402 .26305 2.7530 3.9970 3.00 5.00
کل 482 3.3361 .91823 .04182 3.2539 3.4183 1.00 5.00
VAR00002 بازیکنان 92 3.3261 1.13009 .11782 3.0921 3.5601 1.00 5.00
تماشاگران 382 3.2984 1.08676 .05560 3.1891 3.4078 1.00 5.00
نخبگان 8 2.7500 1.28174 .45316 1.6784 3.8216 1.00 5.00
کل 482 3.2946 1.09826 .05002 3.1963 3.3929 1.00 5.00
VAR00003 بازیکنان 92 2.8478 1.09880 .11456 2.6203 3.0754 1.00 5.00
تماشاگران 382 2.7932 .99956 .05114 2.6926 2.8937 1.00 5.00
نخبگان 8 2.3750 1.40789 .49776 1.1980 3.5520 1.00 5.00
کل 482 2.7967 1.02573 .04672 2.7049 2.8885 1.00 5.00
VAR00004 بازیکنان 92 3.6196 1.11771 .11653 3.3881 3.8510 1.00 5.00
تماشاگران 382 3.5471 1.09957 .05626 3.4365 3.6577 1.00 5.00
نخبگان 8 3.3750 1.18773 .41993 2.3820 4.3680 2.00 5.00
کل 482 3.5581 1.10270 .05023 3.4594 3.6568 1.00 5.00
VAR00005 بازیکنان 91 2.9451 1.07871 .11308 2.7204 3.1697 1.00 5.00
تماشاگران 377 2.8753 1.11701 .05753 2.7622 2.9885 1.00 5.00
نخبگان 8 2.8750 1.12599 .39810 1.9336 3.8164 1.00 4.00
کل 476 2.8887 1.10796 .05078 2.7889 2.9884 1.00 5.00
VAR00006 بازیکنان 92 3.0217 1.03752 .10817 2.8069 3.2366 1.00 5.00
تماشاگران 382 2.9450 1.07689 .05510 2.8367 3.0534 1.00 5.00
نخبگان 8 3.2500 1.03510 .36596 2.3846 4.1154 2.00 5.00
کل 482 2.9647 1.06777 .04864 2.8692 3.0603 1.00 5.00
VAR00007 بازیکنان 92 3.1087 1.10400 .11510 2.8801 3.3373 1.00 5.00
تماشاگران 382 3.0262 1.11508 .05705 2.9140 3.1384 1.00 5.00
نخبگان 8 3.1250 .99103 .35038 2.2965 3.9535 2.00 5.00
کل 482 3.0436 1.10948 .05054 2.9443 3.1429 1.00 5.00
VAR00008 بازیکنان 92 3.0761 1.15057 .11996 2.8378 3.3144 1.00 5.00
تماشاگران 382 3.0157 1.18599 .06068 2.8964 3.1350 1.00 5.00
نخبگان 8 3.5000 1.06904 .37796 2.6063 4.3937 2.00 5.00
کل 482 3.0353 1.17705 .05361 2.9299 3.1406 1.00 5.00
VAR00009 بازیکنان 92 3.3261 1.08038 .11264 3.1023 3.5498 1.00 5.00
تماشاگران 382 3.2749 1.12958 .05779 3.1612 3.3885 1.00 5.00
نخبگان 8 3.3750 1.06066 .37500 2.4883 4.2617 2.00 5.00
کل 482 3.2863 1.11733 .05089 3.1863 3.3863 1.00 5.00
VAR00010 بازیکنان 91 3.2527 1.10145 .11546 3.0234 3.4821 1.00 5.00
تماشاگران 377 3.1698 1.15217 .05934 3.0531 3.2864 1.00 5.00
نخبگان 8 3.7500 .70711 .25000 3.1588 4.3412 3.00 5.00
کل 476 3.1954 1.13771 .05215 3.0929 3.2978 1.00 5.00
فرهنگ پروری بازیکنان 92 2.6848 1.16666 .12163 2.4432 2.9264 1.00 5.00
تماشاگران 382 3.4162 1.19801 .06130 3.2957 3.5367 1.00 5.00
نخبگان 8 2.7500 .88641 .31339 2.0089 3.4911 2.00 4.00
کل 482 3.2656 1.22178 .05565 3.1562 3.3749 1.00 5.00
اگاهی بازیکنان 92 3.5978 1.24088 .12937 3.3408 3.8548 1.00 5.00
تماشاگران 382 4.1073 .81746 .04182 4.0251 4.1896 1.00 5.00
نخبگان 8 4.3750 .74402 .26305 3.7530 4.9970 3.00 5.00
کل 482 4.0145 .93322 .04251 3.9310 4.0980 1.00 5.00
نگرش بازیکنان 92 3.6196 1.29107 .13460 3.3522 3.8869 1.00 5.00
تماشاگران 382 4.1047 .97986 .05013 4.0061 4.2033 1.00 5.00
نخبگان 8 4.7500 .46291 .16366 4.3630 5.1370 4.00 5.00
کل 482 4.0228 1.06029 .04829 3.9279 4.1177 1.00 5.00
مشارکت بازیکنان 92 3.1413 1.47939 .15424 2.8349 3.4477 1.00 5.00
تماشاگران 382 2.5864 1.15089 .05888 2.4706 2.7022 1.00 5.00
نخبگان 8 2.0000 .92582 .32733 1.2260 2.7740 1.00 4.00
کل 482 2.6826 1.23735 .05636 2.5718 2.7933 1.00 5.00
هنجار بازیکنان 92 4.3587 .93270 .09724 4.1655 4.5519 1.00 5.00
تماشاگران 377 4.0371 1.02558 .05282 3.9333 4.1410 1.00 5.00
نخبگان 8 4.5000 .53452 .18898 4.0531 4.9469 4.00 5.00
کل 477 4.1069 1.00998 .04624 4.0161 4.1978 1.00 5.00
مذهب بازیکنان 92 3.5761 1.39255 .14518 3.2877 3.8645 1.00 5.00
تماشاگران 382 3.4162 1.19801 .06130 3.2957 3.5367 1.00 5.00
نخبگان 8 2.7500 .88641 .31339 2.0089 3.4911 2.00 4.00
کل 482 3.4357 1.23573 .05629 3.3251 3.5463 1.00 5.00
فرهنگ بازیکنان 92 4.4348 .76034 .07927 4.2773 4.5922 1.00 5.00
تماشاگران 382 4.1073 .81746 .04182 4.0251 4.1896 1.00 5.00
نخبگان 8 4.3750 .74402 .26305 3.7530 4.9970 3.00 5.00
کل 482 4.1743 .81483 .03711 4.1013 4.2472 1.00 5.00
رفتار بازیکنان 92 4.4565 .86967 .09067 4.2764 4.6366 1.00 5.00
تماشاگران 382 4.1047 .97986 .05013 4.0061 4.2033 1.00 5.00
نخبگان 8 4.7500 .46291 .16366 4.3630 5.1370 4.00 5.00
کل 482 4.1826 .96502 .04396 4.0962 4.2689 1.00 5.00
ارزش بازیکنان 92 4.0435 1.23068 .12831 3.7886 4.2983 1.00 5.00
تماشاگران 382 3.3377 1.33147 .06812 3.2038 3.4716 1.00 5.00
نخبگان 8 4.1250 .99103 .35038 3.2965 4.9535 2.00 5.00
کل 482 3.4855 1.33745 .06092 3.3658 3.6052 1.00 5.00

 

ANOVA
مجموع مربعات درجه ازادی میانگین مربعات مقدار f سطح معنی داری
VAR00001 بین گروهی .243 2 .122 2.144 .006
درون گروهی 405.308 479 .846
کل 405.552 481
VAR00002 بین گروهی 2.470 2 1.235 1.024 .360
درون گروهی 577.696 479 1.206
کل 580.166 481
VAR00003 بین گروهی 1.668 2 .834 1.792 .044
درون گروهی 504.407 479 1.053
کل 506.075 481
VAR00004 بین گروهی .662 2 .331 .271 .762
درون گروهی 584.212 479 1.220
کل 584.873 481
VAR00005 بین گروهی .358 2 .179 .145 .865
درون گروهی 582.741 473 1.232
کل 583.099 475
VAR00006 بین گروهی 1.098 2 .549 2.481 .۰19
درون گروهی 547.302 479 1.143
کل 548.400 481
VAR00007 بین گروهی .559 2 .279 .226 .798
درون گروهی 591.526 479 1.235
کل 592.085 481
VAR00008 بین گروهی 2.027 2 1.014 .731 .482
درون گروهی 664.373 479 1.387
کل 666.400 481
VAR00009 بین گروهی .258 2 .129 .103 .902
درون گروهی 600.231 479 1.253
کل 600.490 481
VAR00010 بین گروهی 3.008 2 1.504 1.163 .۰14
درون گروهی 611.822 473 1.293
کل 614.830 475
فرهنگ پروری بین گروهی 41.830 2 20.915 14.816 .000
درون گروهی 676.178 479 1.412
کل 718.008 481
اگاهی بین گروهی 20.304 2 10.152 12.200 .000
درون گروهی 398.594 479 .832
کل 418.898 481
نگرش بین گروهی 21.753 2 10.876 10.038 .000
درون گروهی 518.996 479 1.083
کل 540.749 481
مشارکت بین گروهی 26.621 2 13.311 8.982 .000
درون گروهی 709.812 479 1.482
کل 736.434 481
هنجار بین گروهی 8.904 2 4.452 4.427 .012
درون گروهی 476.643 474 1.006
کل 485.547 476
مذهب بین گروهی 5.719 2 2.860 1.880 .154
درون گروهی 728.787 479 1.521
کل 734.506 481
فرهنگ بین گروهی 8.278 2 4.139 6.373 .002
درون گروهی 311.083 479 .649
کل 319.361 481
رفتار بین گروهی 11.796 2 5.898 6.478 .002
درون گروهی 436.138 479 .911
کل 447.934 481
ارزش بین گروهی 40.260 2 20.130 11.757 .000
درون گروهی 820.138 479 1.712
کل 860.398 481

در مواردی که با رنگ زرد هایلات شده ند تفاوت معنی داری بین سه گروه از پاسخ دهندگان در میانگین متغیر مورد نظر وجود دارد.

جدول بالا مقادیر آماره های توصیفی برای هر یک از گویه های پرسشنامه به صورت مجزا بررسی شده اند.

تحلیل آماری با spss

 


[1]Mean
[2]Std. Deviation

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *