نمونه تحلیل پرسشنامه با نرم افزار spss

نمونه تحلیل پرسشنامه با نرم افزار spss :

آزمون های آماری

در این جا به طور خلاصه به ازمون های آماری مورد استفاده در یک تحقیق و تحلیل پرسشنامه با spss پرداخته می شود.

در بخش اول تحقیق باید بحث آمار توصیفی اورده شود . جداول زیر انواع امارهای توصیفی انجام شده روی متغیرهای تحقیق را بررسی می کنند.

سن افراد نمونه : جدول زیر توزیع سن افراد نمونه را نشان می دهد.

جدول (۴-۱) توزیع سن افراد نمونه

 

گروهتماشاگرانبازیکناننخبگانجمع
فراوانیدرصد فراوانیفراوانیدرصد فراوانیفراوانیدرصد فراوانی
زیر ۲۰ سال۱۲۰۳۱٫۴۱۱۱۲٫۰۰۰۱۳۱
۲۰ تا ۲۵ سال۱۶۵۴۳٫۲۵۷۶۲٫۰۱۱۲٫۵۲۲۳
۲۶ تا ۳۰ سال۷۴۱۹٫۴۱۹۲۰٫۷۳۳۷٫۵۹۶
بالاتر از ۳۰ سال۲۳۶٫۰۵۵٫۴۴۵۰۳۲
جمع۳۸۲۱۰۰۹۲۱۰۰۸۱۰۰۴۸۲

 

 همانطور که جدول بالا نشان می دهد، از تماشاگران،۳۱٫۴ درصد زیر ۲۰ سال، ۴۳٫۲ بین۲۰ تا ۲۵ سال،۱۹٫۴ بین ۲۶ تا ۳۰ سال و ۶٫۰ بالاتر از ۳۰ سال سن دارند. از بازیکنان ۱۲٫۰ درصد زیر ۲۰ سال،۶۲٫۰ درصد بین۲۰ تا ۲۵ سال، ۲۰٫۷درصد بین ۲۶ تا ۳۰ سال و ۵٫۴ درصد بالاتر از ۳۰ سال سن دارند. و بالاخره از نخبگان، ۰ درصد زیر ۲۰ سال، ۱۲٫۵ درصد بین۲۰ تا ۲۵ سال، ۳۷٫۵ درصد بین ۲۶ تا ۳۰ سال و ۵۰ درصد بالاتر از ۳۰ سال سن دارند.

 

نمودار(۴-۱) سن افراد نمونه

 

امار توصیفی هر یک از گویه های پرسشنامه

 

شمارهمتغیرهاگویه هامیانگینانحراف معیارتعداد
۱ارزشهای فرهنگیارزش نهادن به انسان و شأن انسانی ورزشکاران، هواداران و دست اندرکاران۳٫۳۴۳۸.۹۲۰۶۴۳۸۴
۲احترام به نظرات و اعتقادات فنی ورزشکاران، هواداران و دست اندرکاران۳٫۳۰۲۱۱٫۱۰۸۹۰۳۸۴
۳پیاده سازی ارزشهای فرهنگی جامعه توسط ورزشکاران، هواداران و دست اندرکاران۲٫۷۹۱۷۱٫۰۳۸۸۵۳۸۴
۴رفتارهای فرهنگیرعایت ادب و متانت کافی در رفتار ورزشکاران، هواداران و دست اندرکاران۳٫۵۵۹۹۱٫۱۱۰۸۶۳۸۴
۵رعایت انصاف و عدالت در رفتار ورزشکاران، هواداران و دست اندرکاران۲٫۸۹۹۷۱٫۰۹۳۷۴۳۸۴
۶رفتارهای متعادل و در حد عرفورزشکاران، هواداران و دست اندرکاران۲٫۹۸۴۴۱٫۰۵۷۰۰۳۸۴
۷فرهنگ ورزشیادبیات صحیح گفت و گوی بین ورزشکاران، هواداران و دست اندرکاران۳٫۰۶۲۵۱٫۱۱۰۷۱۳۸۴
۸ترویج باورهای منطقی ورزشکاران، هواداران و دست اندرکاران۳٫۰۴۹۵۱٫۱۶۳۰۳۳۸۴
۹پرهیز از حاشیه و شاخ و برگ دادن به مسائل بین ورزشکاران، هواداران و دست اندرکاران۳٫۳۰۴۷۱٫۱۰۴۶۴۳۸۴
۱۰ارزشهای مذهبیشرکت در مراسم مذهبی توسط ورزشکاران، هواداران و دست اندرکاران۳٫۲۱۳۷۱٫۱۲۸۸۵۳۸۴
۱۱درنظر گرفتن مناسبتهای مذهبی در تاریخ برگراری مسابقات ورزشکاران، هواداران و دست اندرکاران۲٫۸۸۰۲۱٫۰۷۴۸۶۳۸۴
۱۲رعایت اصول و قواعد مذهبی در رفتار و عمل ورزشکاران، هواداران و دست اندرکاران۳٫۲۸۹۱۱٫۰۴۸۳۳۳۸۴
۱۳هنجارهای فرهنگیرعایت باید ونبایدهای درست در روابط بین ورزشکاران، هواداران و دست اندرکاران۳٫۰۲۷۱۱٫۲۰۶۵۶۳۸۴
۱۴حفظ حریم شخصی افراد در روابط بین ورزشکاران، هواداران و دست اندرکاران۳٫۰۴۴۳۱٫۰۰۹۴۲۳۸۴
۱۵رعایت هنجارهای اجتماعی در روابط بین ورزشکاران، هواداران و دست اندرکاران۲٫۶۱۴۶.۹۷۰۸۰۳۸۴
۱۶مشارکت ورزشیکمک به برگزاری منظم مسابقات از سوی ورزشکاران، هواداران و دست اندرکاران۳٫۰۴۴۳۱٫۰۶۴۸۰۳۸۴
۱۷پرهیز از رفتارها یا شایعه پراکنی های دردسر سازاز سوی ورزشکاران، هواداران و دست اندرکاران۲٫۶۳۳۲۱٫۱۱۷۴۷۳۸۴
۱۸کمک به آموزش نوجوانان و جوانان برای ورزش حرفه ای از سوی ورزشکاران، هواداران و دست اندرکاران۲٫۷۹۶۹۱٫۰۲۲۱۵۳۸۴
۱۹تغییر نگرش
نسبت به ورزش
اصلاح زاویه دید ورزشکاران، هواداران و دست اندرکاران نسبت به اهمیت ورزش۲٫۷۲۸۰.۸۶۸۹۲۳۸۴
۲۰اصلاح زاویه دید ورزشکاران، هواداران و دست اندرکاران نسبت به وظایف و مسئولیتهای خود۳٫۲۴۴۸۱٫۱۲۵۳۰۳۸۴
۲۱ارتقای نگرش مردم و مسئولین به ورزش بعنوان یک پدیده سازندهو درخور توجه اجتماعی۳٫۱۰۹۴.۹۹۵۳۰۳۸۴
۲۲الگوسازی و
افزایش آگاهی
اطلاع رسانی مؤثر و صحیح درباره رویدادهای ورزشی۳٫۵۱۴۵.۸۷۶۹۱۳۸۴
۲۳آموزش همگانی در زمینه مسائل مربوط به ورزش۳٫۳۵۰۹.۸۲۶۶۸۳۸۴
۲۴الگوسازی درست و اصولی برای هرگونه گرایش، رفتار، قضاوت و برخورد با مسائل و ورزشکاران، هواداران و دست اندرکاران ورزش۳٫۳۷۵۰.۹۹۰۸۲۳۸۴

 

نمونه تحلیل پرسشنامه با نرم افزار spss

تحلیل آماری

 

 

چگونگی توزیع گویه های پژوهش براساس شاخصهای مرکزی، پراکندگی و شکل توزیع

 

   شاخص­های توصیف داده­ها به سه گروهِ شاخص­های مرکزی، شاخص­های پراکندگی و شاخص­های شکل توزیع تقسیم می­شوند. دراین بخش چگونگی توزیع متغیرهای پژوهش براساس مهمترین شاخص­های مرکزی (میانگین[۱])، شاخص­های پراکندگی (انحراف معیار[۲]) بررسی قرار می­گیرند.

 

میانگینانحراف معیارمتغیرهای پرسشنامه
۳٫۲۲۷۸۱٫۲۳۱۵۴فرهنگ پروری
۴٫۰۲۳۲۰٫۹۳۱۸۷افزایش اگاهی
۴٫۰۴۲۲۱٫۰۴۷۶۶تغییر نگرش نسبت به ورزش
۲٫۶۶۰۳۱٫۲۳۰۶۱مشارکت ورزشی
۴٫۱۲۷۹۱٫۰۰۲۴۸هنجارهای فرهنگی
۳٫۴۰۰۸۱٫۲۵۰۶۶ارزش های مذهبی
۴٫۱۸۵۷۰٫۸۰۹۱۲فرهنگ ورزشی
۴٫۲۰۴۶۰٫۹۴۵۸۴رفتارهای فرهنگی
۳٫۴۹۷۹۱٫۳۴۴۰۸ارزش های فرهنگی

آمار استنباطی:

بررسی تفاوت معنی دار بین گویه ها و متغیرهای تحقیق بین سه گروه نخبگان – تماشاچیان و بازیگران

Descriptives
تعدادمیانگینانحراف معیارانحراف استانداردسطح اطمنیان ۹۵ درصدکمترین مقداربیشترین مقدار
پایینبالا
VAR00001بازیکنان۹۲۳٫۳۸۰۴.۹۱۱۹۸.۰۹۵۰۸۳٫۱۹۱۶۳٫۵۶۹۳۱٫۰۰۵٫۰۰
تماشاگران۳۸۲۳٫۳۲۴۶.۹۲۴۶۵.۰۴۷۳۱۳٫۲۳۱۶۳٫۴۱۷۶۱٫۰۰۵٫۰۰
نخبگان۸۳٫۳۷۵۰.۷۴۴۰۲.۲۶۳۰۵۲٫۷۵۳۰۳٫۹۹۷۰۳٫۰۰۵٫۰۰
کل۴۸۲۳٫۳۳۶۱.۹۱۸۲۳.۰۴۱۸۲۳٫۲۵۳۹۳٫۴۱۸۳۱٫۰۰۵٫۰۰
VAR00002بازیکنان۹۲۳٫۳۲۶۱۱٫۱۳۰۰۹.۱۱۷۸۲۳٫۰۹۲۱۳٫۵۶۰۱۱٫۰۰۵٫۰۰
تماشاگران۳۸۲۳٫۲۹۸۴۱٫۰۸۶۷۶.۰۵۵۶۰۳٫۱۸۹۱۳٫۴۰۷۸۱٫۰۰۵٫۰۰
نخبگان۸۲٫۷۵۰۰۱٫۲۸۱۷۴.۴۵۳۱۶۱٫۶۷۸۴۳٫۸۲۱۶۱٫۰۰۵٫۰۰
کل۴۸۲۳٫۲۹۴۶۱٫۰۹۸۲۶.۰۵۰۰۲۳٫۱۹۶۳۳٫۳۹۲۹۱٫۰۰۵٫۰۰
VAR00003بازیکنان۹۲۲٫۸۴۷۸۱٫۰۹۸۸۰.۱۱۴۵۶۲٫۶۲۰۳۳٫۰۷۵۴۱٫۰۰۵٫۰۰
تماشاگران۳۸۲۲٫۷۹۳۲.۹۹۹۵۶.۰۵۱۱۴۲٫۶۹۲۶۲٫۸۹۳۷۱٫۰۰۵٫۰۰
نخبگان۸۲٫۳۷۵۰۱٫۴۰۷۸۹.۴۹۷۷۶۱٫۱۹۸۰۳٫۵۵۲۰۱٫۰۰۵٫۰۰
کل۴۸۲۲٫۷۹۶۷۱٫۰۲۵۷۳.۰۴۶۷۲۲٫۷۰۴۹۲٫۸۸۸۵۱٫۰۰۵٫۰۰
VAR00004بازیکنان۹۲۳٫۶۱۹۶۱٫۱۱۷۷۱.۱۱۶۵۳۳٫۳۸۸۱۳٫۸۵۱۰۱٫۰۰۵٫۰۰
تماشاگران۳۸۲۳٫۵۴۷۱۱٫۰۹۹۵۷.۰۵۶۲۶۳٫۴۳۶۵۳٫۶۵۷۷۱٫۰۰۵٫۰۰
نخبگان۸۳٫۳۷۵۰۱٫۱۸۷۷۳.۴۱۹۹۳۲٫۳۸۲۰۴٫۳۶۸۰۲٫۰۰۵٫۰۰
کل۴۸۲۳٫۵۵۸۱۱٫۱۰۲۷۰.۰۵۰۲۳۳٫۴۵۹۴۳٫۶۵۶۸۱٫۰۰۵٫۰۰
VAR00005بازیکنان۹۱۲٫۹۴۵۱۱٫۰۷۸۷۱.۱۱۳۰۸۲٫۷۲۰۴۳٫۱۶۹۷۱٫۰۰۵٫۰۰
تماشاگران۳۷۷۲٫۸۷۵۳۱٫۱۱۷۰۱.۰۵۷۵۳۲٫۷۶۲۲۲٫۹۸۸۵۱٫۰۰۵٫۰۰
نخبگان۸۲٫۸۷۵۰۱٫۱۲۵۹۹.۳۹۸۱۰۱٫۹۳۳۶۳٫۸۱۶۴۱٫۰۰۴٫۰۰
کل۴۷۶۲٫۸۸۸۷۱٫۱۰۷۹۶.۰۵۰۷۸۲٫۷۸۸۹۲٫۹۸۸۴۱٫۰۰۵٫۰۰
VAR00006بازیکنان۹۲۳٫۰۲۱۷۱٫۰۳۷۵۲.۱۰۸۱۷۲٫۸۰۶۹۳٫۲۳۶۶۱٫۰۰۵٫۰۰
تماشاگران۳۸۲۲٫۹۴۵۰۱٫۰۷۶۸۹.۰۵۵۱۰۲٫۸۳۶۷۳٫۰۵۳۴۱٫۰۰۵٫۰۰
نخبگان۸۳٫۲۵۰۰۱٫۰۳۵۱۰.۳۶۵۹۶۲٫۳۸۴۶۴٫۱۱۵۴۲٫۰۰۵٫۰۰
کل۴۸۲۲٫۹۶۴۷۱٫۰۶۷۷۷.۰۴۸۶۴۲٫۸۶۹۲۳٫۰۶۰۳۱٫۰۰۵٫۰۰
VAR00007بازیکنان۹۲۳٫۱۰۸۷۱٫۱۰۴۰۰.۱۱۵۱۰۲٫۸۸۰۱۳٫۳۳۷۳۱٫۰۰۵٫۰۰
تماشاگران۳۸۲۳٫۰۲۶۲۱٫۱۱۵۰۸.۰۵۷۰۵۲٫۹۱۴۰۳٫۱۳۸۴۱٫۰۰۵٫۰۰
نخبگان۸۳٫۱۲۵۰.۹۹۱۰۳.۳۵۰۳۸۲٫۲۹۶۵۳٫۹۵۳۵۲٫۰۰۵٫۰۰
کل۴۸۲۳٫۰۴۳۶۱٫۱۰۹۴۸.۰۵۰۵۴۲٫۹۴۴۳۳٫۱۴۲۹۱٫۰۰۵٫۰۰
VAR00008بازیکنان۹۲۳٫۰۷۶۱۱٫۱۵۰۵۷.۱۱۹۹۶۲٫۸۳۷۸۳٫۳۱۴۴۱٫۰۰۵٫۰۰
تماشاگران۳۸۲۳٫۰۱۵۷۱٫۱۸۵۹۹.۰۶۰۶۸۲٫۸۹۶۴۳٫۱۳۵۰۱٫۰۰۵٫۰۰
نخبگان۸۳٫۵۰۰۰۱٫۰۶۹۰۴.۳۷۷۹۶۲٫۶۰۶۳۴٫۳۹۳۷۲٫۰۰۵٫۰۰
کل۴۸۲۳٫۰۳۵۳۱٫۱۷۷۰۵.۰۵۳۶۱۲٫۹۲۹۹۳٫۱۴۰۶۱٫۰۰۵٫۰۰
VAR00009بازیکنان۹۲۳٫۳۲۶۱۱٫۰۸۰۳۸.۱۱۲۶۴۳٫۱۰۲۳۳٫۵۴۹۸۱٫۰۰۵٫۰۰
تماشاگران۳۸۲۳٫۲۷۴۹۱٫۱۲۹۵۸.۰۵۷۷۹۳٫۱۶۱۲۳٫۳۸۸۵۱٫۰۰۵٫۰۰
نخبگان۸۳٫۳۷۵۰۱٫۰۶۰۶۶.۳۷۵۰۰۲٫۴۸۸۳۴٫۲۶۱۷۲٫۰۰۵٫۰۰
کل۴۸۲۳٫۲۸۶۳۱٫۱۱۷۳۳.۰۵۰۸۹۳٫۱۸۶۳۳٫۳۸۶۳۱٫۰۰۵٫۰۰
VAR00010بازیکنان۹۱۳٫۲۵۲۷۱٫۱۰۱۴۵.۱۱۵۴۶۳٫۰۲۳۴۳٫۴۸۲۱۱٫۰۰۵٫۰۰
تماشاگران۳۷۷۳٫۱۶۹۸۱٫۱۵۲۱۷.۰۵۹۳۴۳٫۰۵۳۱۳٫۲۸۶۴۱٫۰۰۵٫۰۰
نخبگان۸۳٫۷۵۰۰.۷۰۷۱۱.۲۵۰۰۰۳٫۱۵۸۸۴٫۳۴۱۲۳٫۰۰۵٫۰۰
کل۴۷۶۳٫۱۹۵۴۱٫۱۳۷۷۱.۰۵۲۱۵۳٫۰۹۲۹۳٫۲۹۷۸۱٫۰۰۵٫۰۰
فرهنگ پروریبازیکنان۹۲۲٫۶۸۴۸۱٫۱۶۶۶۶.۱۲۱۶۳۲٫۴۴۳۲۲٫۹۲۶۴۱٫۰۰۵٫۰۰
تماشاگران۳۸۲۳٫۴۱۶۲۱٫۱۹۸۰۱.۰۶۱۳۰۳٫۲۹۵۷۳٫۵۳۶۷۱٫۰۰۵٫۰۰
نخبگان۸۲٫۷۵۰۰.۸۸۶۴۱.۳۱۳۳۹۲٫۰۰۸۹۳٫۴۹۱۱۲٫۰۰۴٫۰۰
کل۴۸۲۳٫۲۶۵۶۱٫۲۲۱۷۸.۰۵۵۶۵۳٫۱۵۶۲۳٫۳۷۴۹۱٫۰۰۵٫۰۰
اگاهیبازیکنان۹۲۳٫۵۹۷۸۱٫۲۴۰۸۸.۱۲۹۳۷۳٫۳۴۰۸۳٫۸۵۴۸۱٫۰۰۵٫۰۰
تماشاگران۳۸۲۴٫۱۰۷۳.۸۱۷۴۶.۰۴۱۸۲۴٫۰۲۵۱۴٫۱۸۹۶۱٫۰۰۵٫۰۰
نخبگان۸۴٫۳۷۵۰.۷۴۴۰۲.۲۶۳۰۵۳٫۷۵۳۰۴٫۹۹۷۰۳٫۰۰۵٫۰۰
کل۴۸۲۴٫۰۱۴۵.۹۳۳۲۲.۰۴۲۵۱۳٫۹۳۱۰۴٫۰۹۸۰۱٫۰۰۵٫۰۰
نگرشبازیکنان۹۲۳٫۶۱۹۶۱٫۲۹۱۰۷.۱۳۴۶۰۳٫۳۵۲۲۳٫۸۸۶۹۱٫۰۰۵٫۰۰
تماشاگران۳۸۲۴٫۱۰۴۷.۹۷۹۸۶.۰۵۰۱۳۴٫۰۰۶۱۴٫۲۰۳۳۱٫۰۰۵٫۰۰
نخبگان۸۴٫۷۵۰۰.۴۶۲۹۱.۱۶۳۶۶۴٫۳۶۳۰۵٫۱۳۷۰۴٫۰۰۵٫۰۰
کل۴۸۲۴٫۰۲۲۸۱٫۰۶۰۲۹.۰۴۸۲۹۳٫۹۲۷۹۴٫۱۱۷۷۱٫۰۰۵٫۰۰
مشارکتبازیکنان۹۲۳٫۱۴۱۳۱٫۴۷۹۳۹.۱۵۴۲۴۲٫۸۳۴۹۳٫۴۴۷۷۱٫۰۰۵٫۰۰
تماشاگران۳۸۲۲٫۵۸۶۴۱٫۱۵۰۸۹.۰۵۸۸۸۲٫۴۷۰۶۲٫۷۰۲۲۱٫۰۰۵٫۰۰
نخبگان۸۲٫۰۰۰۰.۹۲۵۸۲.۳۲۷۳۳۱٫۲۲۶۰۲٫۷۷۴۰۱٫۰۰۴٫۰۰
کل۴۸۲۲٫۶۸۲۶۱٫۲۳۷۳۵.۰۵۶۳۶۲٫۵۷۱۸۲٫۷۹۳۳۱٫۰۰۵٫۰۰
هنجاربازیکنان۹۲۴٫۳۵۸۷.۹۳۲۷۰.۰۹۷۲۴۴٫۱۶۵۵۴٫۵۵۱۹۱٫۰۰۵٫۰۰
تماشاگران۳۷۷۴٫۰۳۷۱۱٫۰۲۵۵۸.۰۵۲۸۲۳٫۹۳۳۳۴٫۱۴۱۰۱٫۰۰۵٫۰۰
نخبگان۸۴٫۵۰۰۰.۵۳۴۵۲.۱۸۸۹۸۴٫۰۵۳۱۴٫۹۴۶۹۴٫۰۰۵٫۰۰
کل۴۷۷۴٫۱۰۶۹۱٫۰۰۹۹۸.۰۴۶۲۴۴٫۰۱۶۱۴٫۱۹۷۸۱٫۰۰۵٫۰۰
مذهببازیکنان۹۲۳٫۵۷۶۱۱٫۳۹۲۵۵.۱۴۵۱۸۳٫۲۸۷۷۳٫۸۶۴۵۱٫۰۰۵٫۰۰
تماشاگران۳۸۲۳٫۴۱۶۲۱٫۱۹۸۰۱.۰۶۱۳۰۳٫۲۹۵۷۳٫۵۳۶۷۱٫۰۰۵٫۰۰
نخبگان۸۲٫۷۵۰۰.۸۸۶۴۱.۳۱۳۳۹۲٫۰۰۸۹۳٫۴۹۱۱۲٫۰۰۴٫۰۰
کل۴۸۲۳٫۴۳۵۷۱٫۲۳۵۷۳.۰۵۶۲۹۳٫۳۲۵۱۳٫۵۴۶۳۱٫۰۰۵٫۰۰
فرهنگبازیکنان۹۲۴٫۴۳۴۸.۷۶۰۳۴.۰۷۹۲۷۴٫۲۷۷۳۴٫۵۹۲۲۱٫۰۰۵٫۰۰
تماشاگران۳۸۲۴٫۱۰۷۳.۸۱۷۴۶.۰۴۱۸۲۴٫۰۲۵۱۴٫۱۸۹۶۱٫۰۰۵٫۰۰
نخبگان۸۴٫۳۷۵۰.۷۴۴۰۲.۲۶۳۰۵۳٫۷۵۳۰۴٫۹۹۷۰۳٫۰۰۵٫۰۰
کل۴۸۲۴٫۱۷۴۳.۸۱۴۸۳.۰۳۷۱۱۴٫۱۰۱۳۴٫۲۴۷۲۱٫۰۰۵٫۰۰
رفتاربازیکنان۹۲۴٫۴۵۶۵.۸۶۹۶۷.۰۹۰۶۷۴٫۲۷۶۴۴٫۶۳۶۶۱٫۰۰۵٫۰۰
تماشاگران۳۸۲۴٫۱۰۴۷.۹۷۹۸۶.۰۵۰۱۳۴٫۰۰۶۱۴٫۲۰۳۳۱٫۰۰۵٫۰۰
نخبگان۸۴٫۷۵۰۰.۴۶۲۹۱.۱۶۳۶۶۴٫۳۶۳۰۵٫۱۳۷۰۴٫۰۰۵٫۰۰
کل۴۸۲۴٫۱۸۲۶.۹۶۵۰۲.۰۴۳۹۶۴٫۰۹۶۲۴٫۲۶۸۹۱٫۰۰۵٫۰۰
ارزشبازیکنان۹۲۴٫۰۴۳۵۱٫۲۳۰۶۸.۱۲۸۳۱۳٫۷۸۸۶۴٫۲۹۸۳۱٫۰۰۵٫۰۰
تماشاگران۳۸۲۳٫۳۳۷۷۱٫۳۳۱۴۷.۰۶۸۱۲۳٫۲۰۳۸۳٫۴۷۱۶۱٫۰۰۵٫۰۰
نخبگان۸۴٫۱۲۵۰.۹۹۱۰۳.۳۵۰۳۸۳٫۲۹۶۵۴٫۹۵۳۵۲٫۰۰۵٫۰۰
کل۴۸۲۳٫۴۸۵۵۱٫۳۳۷۴۵.۰۶۰۹۲۳٫۳۶۵۸۳٫۶۰۵۲۱٫۰۰۵٫۰۰

 

ANOVA
مجموع مربعاتدرجه ازادیمیانگین مربعاتمقدار fسطح معنی داری
VAR00001بین گروهی.۲۴۳۲.۱۲۲۲٫۱۴۴.۰۰۶
درون گروهی۴۰۵٫۳۰۸۴۷۹.۸۴۶
کل۴۰۵٫۵۵۲۴۸۱
VAR00002بین گروهی۲٫۴۷۰۲۱٫۲۳۵۱٫۰۲۴.۳۶۰
درون گروهی۵۷۷٫۶۹۶۴۷۹۱٫۲۰۶
کل۵۸۰٫۱۶۶۴۸۱
VAR00003بین گروهی۱٫۶۶۸۲.۸۳۴۱٫۷۹۲.۰۴۴
درون گروهی۵۰۴٫۴۰۷۴۷۹۱٫۰۵۳
کل۵۰۶٫۰۷۵۴۸۱
VAR00004بین گروهی.۶۶۲۲.۳۳۱.۲۷۱.۷۶۲
درون گروهی۵۸۴٫۲۱۲۴۷۹۱٫۲۲۰
کل۵۸۴٫۸۷۳۴۸۱
VAR00005بین گروهی.۳۵۸۲.۱۷۹.۱۴۵.۸۶۵
درون گروهی۵۸۲٫۷۴۱۴۷۳۱٫۲۳۲
کل۵۸۳٫۰۹۹۴۷۵
VAR00006بین گروهی۱٫۰۹۸۲.۵۴۹۲٫۴۸۱.۰۱۹
درون گروهی۵۴۷٫۳۰۲۴۷۹۱٫۱۴۳
کل۵۴۸٫۴۰۰۴۸۱
VAR00007بین گروهی.۵۵۹۲.۲۷۹.۲۲۶.۷۹۸
درون گروهی۵۹۱٫۵۲۶۴۷۹۱٫۲۳۵
کل۵۹۲٫۰۸۵۴۸۱
VAR00008بین گروهی۲٫۰۲۷۲۱٫۰۱۴.۷۳۱.۴۸۲
درون گروهی۶۶۴٫۳۷۳۴۷۹۱٫۳۸۷
کل۶۶۶٫۴۰۰۴۸۱
VAR00009بین گروهی.۲۵۸۲.۱۲۹.۱۰۳.۹۰۲
درون گروهی۶۰۰٫۲۳۱۴۷۹۱٫۲۵۳
کل۶۰۰٫۴۹۰۴۸۱
VAR00010بین گروهی۳٫۰۰۸۲۱٫۵۰۴۱٫۱۶۳.۰۱۴
درون گروهی۶۱۱٫۸۲۲۴۷۳۱٫۲۹۳
کل۶۱۴٫۸۳۰۴۷۵
فرهنگ پروریبین گروهی۴۱٫۸۳۰۲۲۰٫۹۱۵۱۴٫۸۱۶.۰۰۰
درون گروهی۶۷۶٫۱۷۸۴۷۹۱٫۴۱۲
کل۷۱۸٫۰۰۸۴۸۱
اگاهیبین گروهی۲۰٫۳۰۴۲۱۰٫۱۵۲۱۲٫۲۰۰.۰۰۰
درون گروهی۳۹۸٫۵۹۴۴۷۹.۸۳۲
کل۴۱۸٫۸۹۸۴۸۱
نگرشبین گروهی۲۱٫۷۵۳۲۱۰٫۸۷۶۱۰٫۰۳۸.۰۰۰
درون گروهی۵۱۸٫۹۹۶۴۷۹۱٫۰۸۳
کل۵۴۰٫۷۴۹۴۸۱
مشارکتبین گروهی۲۶٫۶۲۱۲۱۳٫۳۱۱۸٫۹۸۲.۰۰۰
درون گروهی۷۰۹٫۸۱۲۴۷۹۱٫۴۸۲
کل۷۳۶٫۴۳۴۴۸۱
هنجاربین گروهی۸٫۹۰۴۲۴٫۴۵۲۴٫۴۲۷.۰۱۲
درون گروهی۴۷۶٫۶۴۳۴۷۴۱٫۰۰۶
کل۴۸۵٫۵۴۷۴۷۶
مذهببین گروهی۵٫۷۱۹۲۲٫۸۶۰۱٫۸۸۰.۱۵۴
درون گروهی۷۲۸٫۷۸۷۴۷۹۱٫۵۲۱
کل۷۳۴٫۵۰۶۴۸۱
فرهنگبین گروهی۸٫۲۷۸۲۴٫۱۳۹۶٫۳۷۳.۰۰۲
درون گروهی۳۱۱٫۰۸۳۴۷۹.۶۴۹
کل۳۱۹٫۳۶۱۴۸۱
رفتاربین گروهی۱۱٫۷۹۶۲۵٫۸۹۸۶٫۴۷۸.۰۰۲
درون گروهی۴۳۶٫۱۳۸۴۷۹.۹۱۱
کل۴۴۷٫۹۳۴۴۸۱
ارزشبین گروهی۴۰٫۲۶۰۲۲۰٫۱۳۰۱۱٫۷۵۷.۰۰۰
درون گروهی۸۲۰٫۱۳۸۴۷۹۱٫۷۱۲
کل۸۶۰٫۳۹۸۴۸۱

در مواردی که با رنگ زرد هایلات شده ند تفاوت معنی داری بین سه گروه از پاسخ دهندگان در میانگین متغیر مورد نظر وجود دارد.

جدول بالا مقادیر آماره های توصیفی برای هر یک از گویه های پرسشنامه به صورت مجزا بررسی شده اند.

تحلیل آماری با spss

 


[۱]Mean
[۲]Std. Deviation

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × 2 =