نمونه تحلیل پرسشنامه با نرم افزار spss

نمونه تحلیل پرسشنامه با نرم افزار spss :

آزمون های آماری

در این جا به طور خلاصه به ازمون های آماری مورد استفاده در یک تحقیق و تحلیل پرسشنامه با spss پرداخته می شود.

در بخش اول تحقیق باید بحث آمار توصیفی اورده شود . جداول زیر انواع امارهای توصیفی انجام شده روی متغیرهای تحقیق را بررسی می کنند.

سن افراد نمونه : جدول زیر توزیع سن افراد نمونه را نشان می دهد.

جدول (۴-۱) توزیع سن افراد نمونه

 

گروه تماشاگران بازیکنان نخبگان جمع
فراوانی درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی
زیر ۲۰ سال ۱۲۰ ۳۱٫۴ ۱۱ ۱۲٫۰ ۰ ۰ ۱۳۱
۲۰ تا ۲۵ سال ۱۶۵ ۴۳٫۲ ۵۷ ۶۲٫۰ ۱ ۱۲٫۵ ۲۲۳
۲۶ تا ۳۰ سال ۷۴ ۱۹٫۴ ۱۹ ۲۰٫۷ ۳ ۳۷٫۵ ۹۶
بالاتر از ۳۰ سال ۲۳ ۶٫۰ ۵ ۵٫۴ ۴ ۵۰ ۳۲
جمع ۳۸۲ ۱۰۰ ۹۲ ۱۰۰ ۸ ۱۰۰ ۴۸۲

 

 همانطور که جدول بالا نشان می دهد، از تماشاگران،۳۱٫۴ درصد زیر ۲۰ سال، ۴۳٫۲ بین۲۰ تا ۲۵ سال،۱۹٫۴ بین ۲۶ تا ۳۰ سال و ۶٫۰ بالاتر از ۳۰ سال سن دارند. از بازیکنان ۱۲٫۰ درصد زیر ۲۰ سال،۶۲٫۰ درصد بین۲۰ تا ۲۵ سال، ۲۰٫۷درصد بین ۲۶ تا ۳۰ سال و ۵٫۴ درصد بالاتر از ۳۰ سال سن دارند. و بالاخره از نخبگان، ۰ درصد زیر ۲۰ سال، ۱۲٫۵ درصد بین۲۰ تا ۲۵ سال، ۳۷٫۵ درصد بین ۲۶ تا ۳۰ سال و ۵۰ درصد بالاتر از ۳۰ سال سن دارند.

 

نمودار(۴-۱) سن افراد نمونه

 

امار توصیفی هر یک از گویه های پرسشنامه

 

شماره متغیرها گویه ها میانگین انحراف معیار تعداد
۱ ارزشهای فرهنگی ارزش نهادن به انسان و شأن انسانی ورزشکاران، هواداران و دست اندرکاران ۳٫۳۴۳۸ .۹۲۰۶۴ ۳۸۴
۲ احترام به نظرات و اعتقادات فنی ورزشکاران، هواداران و دست اندرکاران ۳٫۳۰۲۱ ۱٫۱۰۸۹۰ ۳۸۴
۳ پیاده سازی ارزشهای فرهنگی جامعه توسط ورزشکاران، هواداران و دست اندرکاران ۲٫۷۹۱۷ ۱٫۰۳۸۸۵ ۳۸۴
۴ رفتارهای فرهنگی رعایت ادب و متانت کافی در رفتار ورزشکاران، هواداران و دست اندرکاران ۳٫۵۵۹۹ ۱٫۱۱۰۸۶ ۳۸۴
۵ رعایت انصاف و عدالت در رفتار ورزشکاران، هواداران و دست اندرکاران ۲٫۸۹۹۷ ۱٫۰۹۳۷۴ ۳۸۴
۶ رفتارهای متعادل و در حد عرفورزشکاران، هواداران و دست اندرکاران ۲٫۹۸۴۴ ۱٫۰۵۷۰۰ ۳۸۴
۷ فرهنگ ورزشی ادبیات صحیح گفت و گوی بین ورزشکاران، هواداران و دست اندرکاران ۳٫۰۶۲۵ ۱٫۱۱۰۷۱ ۳۸۴
۸ ترویج باورهای منطقی ورزشکاران، هواداران و دست اندرکاران ۳٫۰۴۹۵ ۱٫۱۶۳۰۳ ۳۸۴
۹ پرهیز از حاشیه و شاخ و برگ دادن به مسائل بین ورزشکاران، هواداران و دست اندرکاران ۳٫۳۰۴۷ ۱٫۱۰۴۶۴ ۳۸۴
۱۰ ارزشهای مذهبی شرکت در مراسم مذهبی توسط ورزشکاران، هواداران و دست اندرکاران ۳٫۲۱۳۷ ۱٫۱۲۸۸۵ ۳۸۴
۱۱ درنظر گرفتن مناسبتهای مذهبی در تاریخ برگراری مسابقات ورزشکاران، هواداران و دست اندرکاران ۲٫۸۸۰۲ ۱٫۰۷۴۸۶ ۳۸۴
۱۲ رعایت اصول و قواعد مذهبی در رفتار و عمل ورزشکاران، هواداران و دست اندرکاران ۳٫۲۸۹۱ ۱٫۰۴۸۳۳ ۳۸۴
۱۳ هنجارهای فرهنگی رعایت باید ونبایدهای درست در روابط بین ورزشکاران، هواداران و دست اندرکاران ۳٫۰۲۷۱ ۱٫۲۰۶۵۶ ۳۸۴
۱۴ حفظ حریم شخصی افراد در روابط بین ورزشکاران، هواداران و دست اندرکاران ۳٫۰۴۴۳ ۱٫۰۰۹۴۲ ۳۸۴
۱۵ رعایت هنجارهای اجتماعی در روابط بین ورزشکاران، هواداران و دست اندرکاران ۲٫۶۱۴۶ .۹۷۰۸۰ ۳۸۴
۱۶ مشارکت ورزشی کمک به برگزاری منظم مسابقات از سوی ورزشکاران، هواداران و دست اندرکاران ۳٫۰۴۴۳ ۱٫۰۶۴۸۰ ۳۸۴
۱۷ پرهیز از رفتارها یا شایعه پراکنی های دردسر سازاز سوی ورزشکاران، هواداران و دست اندرکاران ۲٫۶۳۳۲ ۱٫۱۱۷۴۷ ۳۸۴
۱۸ کمک به آموزش نوجوانان و جوانان برای ورزش حرفه ای از سوی ورزشکاران، هواداران و دست اندرکاران ۲٫۷۹۶۹ ۱٫۰۲۲۱۵ ۳۸۴
۱۹ تغییر نگرش
نسبت به ورزش
اصلاح زاویه دید ورزشکاران، هواداران و دست اندرکاران نسبت به اهمیت ورزش ۲٫۷۲۸۰ .۸۶۸۹۲ ۳۸۴
۲۰ اصلاح زاویه دید ورزشکاران، هواداران و دست اندرکاران نسبت به وظایف و مسئولیتهای خود ۳٫۲۴۴۸ ۱٫۱۲۵۳۰ ۳۸۴
۲۱ ارتقای نگرش مردم و مسئولین به ورزش بعنوان یک پدیده سازندهو درخور توجه اجتماعی ۳٫۱۰۹۴ .۹۹۵۳۰ ۳۸۴
۲۲ الگوسازی و
افزایش آگاهی
اطلاع رسانی مؤثر و صحیح درباره رویدادهای ورزشی ۳٫۵۱۴۵ .۸۷۶۹۱ ۳۸۴
۲۳ آموزش همگانی در زمینه مسائل مربوط به ورزش ۳٫۳۵۰۹ .۸۲۶۶۸ ۳۸۴
۲۴ الگوسازی درست و اصولی برای هرگونه گرایش، رفتار، قضاوت و برخورد با مسائل و ورزشکاران، هواداران و دست اندرکاران ورزش ۳٫۳۷۵۰ .۹۹۰۸۲ ۳۸۴

 

نمونه تحلیل پرسشنامه با نرم افزار spss

تحلیل آماری

 

 

چگونگی توزیع گویه های پژوهش براساس شاخصهای مرکزی، پراکندگی و شکل توزیع

 

   شاخص­های توصیف داده­ها به سه گروهِ شاخص­های مرکزی، شاخص­های پراکندگی و شاخص­های شکل توزیع تقسیم می­شوند. دراین بخش چگونگی توزیع متغیرهای پژوهش براساس مهمترین شاخص­های مرکزی (میانگین[۱])، شاخص­های پراکندگی (انحراف معیار[۲]) بررسی قرار می­گیرند.

 

میانگین انحراف معیار متغیرهای پرسشنامه
۳٫۲۲۷۸ ۱٫۲۳۱۵۴ فرهنگ پروری
۴٫۰۲۳۲ ۰٫۹۳۱۸۷ افزایش اگاهی
۴٫۰۴۲۲ ۱٫۰۴۷۶۶ تغییر نگرش نسبت به ورزش
۲٫۶۶۰۳ ۱٫۲۳۰۶۱ مشارکت ورزشی
۴٫۱۲۷۹ ۱٫۰۰۲۴۸ هنجارهای فرهنگی
۳٫۴۰۰۸ ۱٫۲۵۰۶۶ ارزش های مذهبی
۴٫۱۸۵۷ ۰٫۸۰۹۱۲ فرهنگ ورزشی
۴٫۲۰۴۶ ۰٫۹۴۵۸۴ رفتارهای فرهنگی
۳٫۴۹۷۹ ۱٫۳۴۴۰۸ ارزش های فرهنگی

آمار استنباطی:

بررسی تفاوت معنی دار بین گویه ها و متغیرهای تحقیق بین سه گروه نخبگان – تماشاچیان و بازیگران

Descriptives
تعداد میانگین انحراف معیار انحراف استاندارد سطح اطمنیان ۹۵ درصد کمترین مقدار بیشترین مقدار
پایین بالا
VAR00001 بازیکنان ۹۲ ۳٫۳۸۰۴ .۹۱۱۹۸ .۰۹۵۰۸ ۳٫۱۹۱۶ ۳٫۵۶۹۳ ۱٫۰۰ ۵٫۰۰
تماشاگران ۳۸۲ ۳٫۳۲۴۶ .۹۲۴۶۵ .۰۴۷۳۱ ۳٫۲۳۱۶ ۳٫۴۱۷۶ ۱٫۰۰ ۵٫۰۰
نخبگان ۸ ۳٫۳۷۵۰ .۷۴۴۰۲ .۲۶۳۰۵ ۲٫۷۵۳۰ ۳٫۹۹۷۰ ۳٫۰۰ ۵٫۰۰
کل ۴۸۲ ۳٫۳۳۶۱ .۹۱۸۲۳ .۰۴۱۸۲ ۳٫۲۵۳۹ ۳٫۴۱۸۳ ۱٫۰۰ ۵٫۰۰
VAR00002 بازیکنان ۹۲ ۳٫۳۲۶۱ ۱٫۱۳۰۰۹ .۱۱۷۸۲ ۳٫۰۹۲۱ ۳٫۵۶۰۱ ۱٫۰۰ ۵٫۰۰
تماشاگران ۳۸۲ ۳٫۲۹۸۴ ۱٫۰۸۶۷۶ .۰۵۵۶۰ ۳٫۱۸۹۱ ۳٫۴۰۷۸ ۱٫۰۰ ۵٫۰۰
نخبگان ۸ ۲٫۷۵۰۰ ۱٫۲۸۱۷۴ .۴۵۳۱۶ ۱٫۶۷۸۴ ۳٫۸۲۱۶ ۱٫۰۰ ۵٫۰۰
کل ۴۸۲ ۳٫۲۹۴۶ ۱٫۰۹۸۲۶ .۰۵۰۰۲ ۳٫۱۹۶۳ ۳٫۳۹۲۹ ۱٫۰۰ ۵٫۰۰
VAR00003 بازیکنان ۹۲ ۲٫۸۴۷۸ ۱٫۰۹۸۸۰ .۱۱۴۵۶ ۲٫۶۲۰۳ ۳٫۰۷۵۴ ۱٫۰۰ ۵٫۰۰
تماشاگران ۳۸۲ ۲٫۷۹۳۲ .۹۹۹۵۶ .۰۵۱۱۴ ۲٫۶۹۲۶ ۲٫۸۹۳۷ ۱٫۰۰ ۵٫۰۰
نخبگان ۸ ۲٫۳۷۵۰ ۱٫۴۰۷۸۹ .۴۹۷۷۶ ۱٫۱۹۸۰ ۳٫۵۵۲۰ ۱٫۰۰ ۵٫۰۰
کل ۴۸۲ ۲٫۷۹۶۷ ۱٫۰۲۵۷۳ .۰۴۶۷۲ ۲٫۷۰۴۹ ۲٫۸۸۸۵ ۱٫۰۰ ۵٫۰۰
VAR00004 بازیکنان ۹۲ ۳٫۶۱۹۶ ۱٫۱۱۷۷۱ .۱۱۶۵۳ ۳٫۳۸۸۱ ۳٫۸۵۱۰ ۱٫۰۰ ۵٫۰۰
تماشاگران ۳۸۲ ۳٫۵۴۷۱ ۱٫۰۹۹۵۷ .۰۵۶۲۶ ۳٫۴۳۶۵ ۳٫۶۵۷۷ ۱٫۰۰ ۵٫۰۰
نخبگان ۸ ۳٫۳۷۵۰ ۱٫۱۸۷۷۳ .۴۱۹۹۳ ۲٫۳۸۲۰ ۴٫۳۶۸۰ ۲٫۰۰ ۵٫۰۰
کل ۴۸۲ ۳٫۵۵۸۱ ۱٫۱۰۲۷۰ .۰۵۰۲۳ ۳٫۴۵۹۴ ۳٫۶۵۶۸ ۱٫۰۰ ۵٫۰۰
VAR00005 بازیکنان ۹۱ ۲٫۹۴۵۱ ۱٫۰۷۸۷۱ .۱۱۳۰۸ ۲٫۷۲۰۴ ۳٫۱۶۹۷ ۱٫۰۰ ۵٫۰۰
تماشاگران ۳۷۷ ۲٫۸۷۵۳ ۱٫۱۱۷۰۱ .۰۵۷۵۳ ۲٫۷۶۲۲ ۲٫۹۸۸۵ ۱٫۰۰ ۵٫۰۰
نخبگان ۸ ۲٫۸۷۵۰ ۱٫۱۲۵۹۹ .۳۹۸۱۰ ۱٫۹۳۳۶ ۳٫۸۱۶۴ ۱٫۰۰ ۴٫۰۰
کل ۴۷۶ ۲٫۸۸۸۷ ۱٫۱۰۷۹۶ .۰۵۰۷۸ ۲٫۷۸۸۹ ۲٫۹۸۸۴ ۱٫۰۰ ۵٫۰۰
VAR00006 بازیکنان ۹۲ ۳٫۰۲۱۷ ۱٫۰۳۷۵۲ .۱۰۸۱۷ ۲٫۸۰۶۹ ۳٫۲۳۶۶ ۱٫۰۰ ۵٫۰۰
تماشاگران ۳۸۲ ۲٫۹۴۵۰ ۱٫۰۷۶۸۹ .۰۵۵۱۰ ۲٫۸۳۶۷ ۳٫۰۵۳۴ ۱٫۰۰ ۵٫۰۰
نخبگان ۸ ۳٫۲۵۰۰ ۱٫۰۳۵۱۰ .۳۶۵۹۶ ۲٫۳۸۴۶ ۴٫۱۱۵۴ ۲٫۰۰ ۵٫۰۰
کل ۴۸۲ ۲٫۹۶۴۷ ۱٫۰۶۷۷۷ .۰۴۸۶۴ ۲٫۸۶۹۲ ۳٫۰۶۰۳ ۱٫۰۰ ۵٫۰۰
VAR00007 بازیکنان ۹۲ ۳٫۱۰۸۷ ۱٫۱۰۴۰۰ .۱۱۵۱۰ ۲٫۸۸۰۱ ۳٫۳۳۷۳ ۱٫۰۰ ۵٫۰۰
تماشاگران ۳۸۲ ۳٫۰۲۶۲ ۱٫۱۱۵۰۸ .۰۵۷۰۵ ۲٫۹۱۴۰ ۳٫۱۳۸۴ ۱٫۰۰ ۵٫۰۰
نخبگان ۸ ۳٫۱۲۵۰ .۹۹۱۰۳ .۳۵۰۳۸ ۲٫۲۹۶۵ ۳٫۹۵۳۵ ۲٫۰۰ ۵٫۰۰
کل ۴۸۲ ۳٫۰۴۳۶ ۱٫۱۰۹۴۸ .۰۵۰۵۴ ۲٫۹۴۴۳ ۳٫۱۴۲۹ ۱٫۰۰ ۵٫۰۰
VAR00008 بازیکنان ۹۲ ۳٫۰۷۶۱ ۱٫۱۵۰۵۷ .۱۱۹۹۶ ۲٫۸۳۷۸ ۳٫۳۱۴۴ ۱٫۰۰ ۵٫۰۰
تماشاگران ۳۸۲ ۳٫۰۱۵۷ ۱٫۱۸۵۹۹ .۰۶۰۶۸ ۲٫۸۹۶۴ ۳٫۱۳۵۰ ۱٫۰۰ ۵٫۰۰
نخبگان ۸ ۳٫۵۰۰۰ ۱٫۰۶۹۰۴ .۳۷۷۹۶ ۲٫۶۰۶۳ ۴٫۳۹۳۷ ۲٫۰۰ ۵٫۰۰
کل ۴۸۲ ۳٫۰۳۵۳ ۱٫۱۷۷۰۵ .۰۵۳۶۱ ۲٫۹۲۹۹ ۳٫۱۴۰۶ ۱٫۰۰ ۵٫۰۰
VAR00009 بازیکنان ۹۲ ۳٫۳۲۶۱ ۱٫۰۸۰۳۸ .۱۱۲۶۴ ۳٫۱۰۲۳ ۳٫۵۴۹۸ ۱٫۰۰ ۵٫۰۰
تماشاگران ۳۸۲ ۳٫۲۷۴۹ ۱٫۱۲۹۵۸ .۰۵۷۷۹ ۳٫۱۶۱۲ ۳٫۳۸۸۵ ۱٫۰۰ ۵٫۰۰
نخبگان ۸ ۳٫۳۷۵۰ ۱٫۰۶۰۶۶ .۳۷۵۰۰ ۲٫۴۸۸۳ ۴٫۲۶۱۷ ۲٫۰۰ ۵٫۰۰
کل ۴۸۲ ۳٫۲۸۶۳ ۱٫۱۱۷۳۳ .۰۵۰۸۹ ۳٫۱۸۶۳ ۳٫۳۸۶۳ ۱٫۰۰ ۵٫۰۰
VAR00010 بازیکنان ۹۱ ۳٫۲۵۲۷ ۱٫۱۰۱۴۵ .۱۱۵۴۶ ۳٫۰۲۳۴ ۳٫۴۸۲۱ ۱٫۰۰ ۵٫۰۰
تماشاگران ۳۷۷ ۳٫۱۶۹۸ ۱٫۱۵۲۱۷ .۰۵۹۳۴ ۳٫۰۵۳۱ ۳٫۲۸۶۴ ۱٫۰۰ ۵٫۰۰
نخبگان ۸ ۳٫۷۵۰۰ .۷۰۷۱۱ .۲۵۰۰۰ ۳٫۱۵۸۸ ۴٫۳۴۱۲ ۳٫۰۰ ۵٫۰۰
کل ۴۷۶ ۳٫۱۹۵۴ ۱٫۱۳۷۷۱ .۰۵۲۱۵ ۳٫۰۹۲۹ ۳٫۲۹۷۸ ۱٫۰۰ ۵٫۰۰
فرهنگ پروری بازیکنان ۹۲ ۲٫۶۸۴۸ ۱٫۱۶۶۶۶ .۱۲۱۶۳ ۲٫۴۴۳۲ ۲٫۹۲۶۴ ۱٫۰۰ ۵٫۰۰
تماشاگران ۳۸۲ ۳٫۴۱۶۲ ۱٫۱۹۸۰۱ .۰۶۱۳۰ ۳٫۲۹۵۷ ۳٫۵۳۶۷ ۱٫۰۰ ۵٫۰۰
نخبگان ۸ ۲٫۷۵۰۰ .۸۸۶۴۱ .۳۱۳۳۹ ۲٫۰۰۸۹ ۳٫۴۹۱۱ ۲٫۰۰ ۴٫۰۰
کل ۴۸۲ ۳٫۲۶۵۶ ۱٫۲۲۱۷۸ .۰۵۵۶۵ ۳٫۱۵۶۲ ۳٫۳۷۴۹ ۱٫۰۰ ۵٫۰۰
اگاهی بازیکنان ۹۲ ۳٫۵۹۷۸ ۱٫۲۴۰۸۸ .۱۲۹۳۷ ۳٫۳۴۰۸ ۳٫۸۵۴۸ ۱٫۰۰ ۵٫۰۰
تماشاگران ۳۸۲ ۴٫۱۰۷۳ .۸۱۷۴۶ .۰۴۱۸۲ ۴٫۰۲۵۱ ۴٫۱۸۹۶ ۱٫۰۰ ۵٫۰۰
نخبگان ۸ ۴٫۳۷۵۰ .۷۴۴۰۲ .۲۶۳۰۵ ۳٫۷۵۳۰ ۴٫۹۹۷۰ ۳٫۰۰ ۵٫۰۰
کل ۴۸۲ ۴٫۰۱۴۵ .۹۳۳۲۲ .۰۴۲۵۱ ۳٫۹۳۱۰ ۴٫۰۹۸۰ ۱٫۰۰ ۵٫۰۰
نگرش بازیکنان ۹۲ ۳٫۶۱۹۶ ۱٫۲۹۱۰۷ .۱۳۴۶۰ ۳٫۳۵۲۲ ۳٫۸۸۶۹ ۱٫۰۰ ۵٫۰۰
تماشاگران ۳۸۲ ۴٫۱۰۴۷ .۹۷۹۸۶ .۰۵۰۱۳ ۴٫۰۰۶۱ ۴٫۲۰۳۳ ۱٫۰۰ ۵٫۰۰
نخبگان ۸ ۴٫۷۵۰۰ .۴۶۲۹۱ .۱۶۳۶۶ ۴٫۳۶۳۰ ۵٫۱۳۷۰ ۴٫۰۰ ۵٫۰۰
کل ۴۸۲ ۴٫۰۲۲۸ ۱٫۰۶۰۲۹ .۰۴۸۲۹ ۳٫۹۲۷۹ ۴٫۱۱۷۷ ۱٫۰۰ ۵٫۰۰
مشارکت بازیکنان ۹۲ ۳٫۱۴۱۳ ۱٫۴۷۹۳۹ .۱۵۴۲۴ ۲٫۸۳۴۹ ۳٫۴۴۷۷ ۱٫۰۰ ۵٫۰۰
تماشاگران ۳۸۲ ۲٫۵۸۶۴ ۱٫۱۵۰۸۹ .۰۵۸۸۸ ۲٫۴۷۰۶ ۲٫۷۰۲۲ ۱٫۰۰ ۵٫۰۰
نخبگان ۸ ۲٫۰۰۰۰ .۹۲۵۸۲ .۳۲۷۳۳ ۱٫۲۲۶۰ ۲٫۷۷۴۰ ۱٫۰۰ ۴٫۰۰
کل ۴۸۲ ۲٫۶۸۲۶ ۱٫۲۳۷۳۵ .۰۵۶۳۶ ۲٫۵۷۱۸ ۲٫۷۹۳۳ ۱٫۰۰ ۵٫۰۰
هنجار بازیکنان ۹۲ ۴٫۳۵۸۷ .۹۳۲۷۰ .۰۹۷۲۴ ۴٫۱۶۵۵ ۴٫۵۵۱۹ ۱٫۰۰ ۵٫۰۰
تماشاگران ۳۷۷ ۴٫۰۳۷۱ ۱٫۰۲۵۵۸ .۰۵۲۸۲ ۳٫۹۳۳۳ ۴٫۱۴۱۰ ۱٫۰۰ ۵٫۰۰
نخبگان ۸ ۴٫۵۰۰۰ .۵۳۴۵۲ .۱۸۸۹۸ ۴٫۰۵۳۱ ۴٫۹۴۶۹ ۴٫۰۰ ۵٫۰۰
کل ۴۷۷ ۴٫۱۰۶۹ ۱٫۰۰۹۹۸ .۰۴۶۲۴ ۴٫۰۱۶۱ ۴٫۱۹۷۸ ۱٫۰۰ ۵٫۰۰
مذهب بازیکنان ۹۲ ۳٫۵۷۶۱ ۱٫۳۹۲۵۵ .۱۴۵۱۸ ۳٫۲۸۷۷ ۳٫۸۶۴۵ ۱٫۰۰ ۵٫۰۰
تماشاگران ۳۸۲ ۳٫۴۱۶۲ ۱٫۱۹۸۰۱ .۰۶۱۳۰ ۳٫۲۹۵۷ ۳٫۵۳۶۷ ۱٫۰۰ ۵٫۰۰
نخبگان ۸ ۲٫۷۵۰۰ .۸۸۶۴۱ .۳۱۳۳۹ ۲٫۰۰۸۹ ۳٫۴۹۱۱ ۲٫۰۰ ۴٫۰۰
کل ۴۸۲ ۳٫۴۳۵۷ ۱٫۲۳۵۷۳ .۰۵۶۲۹ ۳٫۳۲۵۱ ۳٫۵۴۶۳ ۱٫۰۰ ۵٫۰۰
فرهنگ بازیکنان ۹۲ ۴٫۴۳۴۸ .۷۶۰۳۴ .۰۷۹۲۷ ۴٫۲۷۷۳ ۴٫۵۹۲۲ ۱٫۰۰ ۵٫۰۰
تماشاگران ۳۸۲ ۴٫۱۰۷۳ .۸۱۷۴۶ .۰۴۱۸۲ ۴٫۰۲۵۱ ۴٫۱۸۹۶ ۱٫۰۰ ۵٫۰۰
نخبگان ۸ ۴٫۳۷۵۰ .۷۴۴۰۲ .۲۶۳۰۵ ۳٫۷۵۳۰ ۴٫۹۹۷۰ ۳٫۰۰ ۵٫۰۰
کل ۴۸۲ ۴٫۱۷۴۳ .۸۱۴۸۳ .۰۳۷۱۱ ۴٫۱۰۱۳ ۴٫۲۴۷۲ ۱٫۰۰ ۵٫۰۰
رفتار بازیکنان ۹۲ ۴٫۴۵۶۵ .۸۶۹۶۷ .۰۹۰۶۷ ۴٫۲۷۶۴ ۴٫۶۳۶۶ ۱٫۰۰ ۵٫۰۰
تماشاگران ۳۸۲ ۴٫۱۰۴۷ .۹۷۹۸۶ .۰۵۰۱۳ ۴٫۰۰۶۱ ۴٫۲۰۳۳ ۱٫۰۰ ۵٫۰۰
نخبگان ۸ ۴٫۷۵۰۰ .۴۶۲۹۱ .۱۶۳۶۶ ۴٫۳۶۳۰ ۵٫۱۳۷۰ ۴٫۰۰ ۵٫۰۰
کل ۴۸۲ ۴٫۱۸۲۶ .۹۶۵۰۲ .۰۴۳۹۶ ۴٫۰۹۶۲ ۴٫۲۶۸۹ ۱٫۰۰ ۵٫۰۰
ارزش بازیکنان ۹۲ ۴٫۰۴۳۵ ۱٫۲۳۰۶۸ .۱۲۸۳۱ ۳٫۷۸۸۶ ۴٫۲۹۸۳ ۱٫۰۰ ۵٫۰۰
تماشاگران ۳۸۲ ۳٫۳۳۷۷ ۱٫۳۳۱۴۷ .۰۶۸۱۲ ۳٫۲۰۳۸ ۳٫۴۷۱۶ ۱٫۰۰ ۵٫۰۰
نخبگان ۸ ۴٫۱۲۵۰ .۹۹۱۰۳ .۳۵۰۳۸ ۳٫۲۹۶۵ ۴٫۹۵۳۵ ۲٫۰۰ ۵٫۰۰
کل ۴۸۲ ۳٫۴۸۵۵ ۱٫۳۳۷۴۵ .۰۶۰۹۲ ۳٫۳۶۵۸ ۳٫۶۰۵۲ ۱٫۰۰ ۵٫۰۰

 

ANOVA
مجموع مربعات درجه ازادی میانگین مربعات مقدار f سطح معنی داری
VAR00001 بین گروهی .۲۴۳ ۲ .۱۲۲ ۲٫۱۴۴ .۰۰۶
درون گروهی ۴۰۵٫۳۰۸ ۴۷۹ .۸۴۶
کل ۴۰۵٫۵۵۲ ۴۸۱
VAR00002 بین گروهی ۲٫۴۷۰ ۲ ۱٫۲۳۵ ۱٫۰۲۴ .۳۶۰
درون گروهی ۵۷۷٫۶۹۶ ۴۷۹ ۱٫۲۰۶
کل ۵۸۰٫۱۶۶ ۴۸۱
VAR00003 بین گروهی ۱٫۶۶۸ ۲ .۸۳۴ ۱٫۷۹۲ .۰۴۴
درون گروهی ۵۰۴٫۴۰۷ ۴۷۹ ۱٫۰۵۳
کل ۵۰۶٫۰۷۵ ۴۸۱
VAR00004 بین گروهی .۶۶۲ ۲ .۳۳۱ .۲۷۱ .۷۶۲
درون گروهی ۵۸۴٫۲۱۲ ۴۷۹ ۱٫۲۲۰
کل ۵۸۴٫۸۷۳ ۴۸۱
VAR00005 بین گروهی .۳۵۸ ۲ .۱۷۹ .۱۴۵ .۸۶۵
درون گروهی ۵۸۲٫۷۴۱ ۴۷۳ ۱٫۲۳۲
کل ۵۸۳٫۰۹۹ ۴۷۵
VAR00006 بین گروهی ۱٫۰۹۸ ۲ .۵۴۹ ۲٫۴۸۱ .۰۱۹
درون گروهی ۵۴۷٫۳۰۲ ۴۷۹ ۱٫۱۴۳
کل ۵۴۸٫۴۰۰ ۴۸۱
VAR00007 بین گروهی .۵۵۹ ۲ .۲۷۹ .۲۲۶ .۷۹۸
درون گروهی ۵۹۱٫۵۲۶ ۴۷۹ ۱٫۲۳۵
کل ۵۹۲٫۰۸۵ ۴۸۱
VAR00008 بین گروهی ۲٫۰۲۷ ۲ ۱٫۰۱۴ .۷۳۱ .۴۸۲
درون گروهی ۶۶۴٫۳۷۳ ۴۷۹ ۱٫۳۸۷
کل ۶۶۶٫۴۰۰ ۴۸۱
VAR00009 بین گروهی .۲۵۸ ۲ .۱۲۹ .۱۰۳ .۹۰۲
درون گروهی ۶۰۰٫۲۳۱ ۴۷۹ ۱٫۲۵۳
کل ۶۰۰٫۴۹۰ ۴۸۱
VAR00010 بین گروهی ۳٫۰۰۸ ۲ ۱٫۵۰۴ ۱٫۱۶۳ .۰۱۴
درون گروهی ۶۱۱٫۸۲۲ ۴۷۳ ۱٫۲۹۳
کل ۶۱۴٫۸۳۰ ۴۷۵
فرهنگ پروری بین گروهی ۴۱٫۸۳۰ ۲ ۲۰٫۹۱۵ ۱۴٫۸۱۶ .۰۰۰
درون گروهی ۶۷۶٫۱۷۸ ۴۷۹ ۱٫۴۱۲
کل ۷۱۸٫۰۰۸ ۴۸۱
اگاهی بین گروهی ۲۰٫۳۰۴ ۲ ۱۰٫۱۵۲ ۱۲٫۲۰۰ .۰۰۰
درون گروهی ۳۹۸٫۵۹۴ ۴۷۹ .۸۳۲
کل ۴۱۸٫۸۹۸ ۴۸۱
نگرش بین گروهی ۲۱٫۷۵۳ ۲ ۱۰٫۸۷۶ ۱۰٫۰۳۸ .۰۰۰
درون گروهی ۵۱۸٫۹۹۶ ۴۷۹ ۱٫۰۸۳
کل ۵۴۰٫۷۴۹ ۴۸۱
مشارکت بین گروهی ۲۶٫۶۲۱ ۲ ۱۳٫۳۱۱ ۸٫۹۸۲ .۰۰۰
درون گروهی ۷۰۹٫۸۱۲ ۴۷۹ ۱٫۴۸۲
کل ۷۳۶٫۴۳۴ ۴۸۱
هنجار بین گروهی ۸٫۹۰۴ ۲ ۴٫۴۵۲ ۴٫۴۲۷ .۰۱۲
درون گروهی ۴۷۶٫۶۴۳ ۴۷۴ ۱٫۰۰۶
کل ۴۸۵٫۵۴۷ ۴۷۶
مذهب بین گروهی ۵٫۷۱۹ ۲ ۲٫۸۶۰ ۱٫۸۸۰ .۱۵۴
درون گروهی ۷۲۸٫۷۸۷ ۴۷۹ ۱٫۵۲۱
کل ۷۳۴٫۵۰۶ ۴۸۱
فرهنگ بین گروهی ۸٫۲۷۸ ۲ ۴٫۱۳۹ ۶٫۳۷۳ .۰۰۲
درون گروهی ۳۱۱٫۰۸۳ ۴۷۹ .۶۴۹
کل ۳۱۹٫۳۶۱ ۴۸۱
رفتار بین گروهی ۱۱٫۷۹۶ ۲ ۵٫۸۹۸ ۶٫۴۷۸ .۰۰۲
درون گروهی ۴۳۶٫۱۳۸ ۴۷۹ .۹۱۱
کل ۴۴۷٫۹۳۴ ۴۸۱
ارزش بین گروهی ۴۰٫۲۶۰ ۲ ۲۰٫۱۳۰ ۱۱٫۷۵۷ .۰۰۰
درون گروهی ۸۲۰٫۱۳۸ ۴۷۹ ۱٫۷۱۲
کل ۸۶۰٫۳۹۸ ۴۸۱

در مواردی که با رنگ زرد هایلات شده ند تفاوت معنی داری بین سه گروه از پاسخ دهندگان در میانگین متغیر مورد نظر وجود دارد.

جدول بالا مقادیر آماره های توصیفی برای هر یک از گویه های پرسشنامه به صورت مجزا بررسی شده اند.

تحلیل آماری با spss

 


[۱]Mean
[۲]Std. Deviation

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *