نمونه ای از کارهای انجام شده در جدول زیر قابل مشاهده می باشد .

نوع پروژهمقطع تحصیلاتموضوعآزمون های مورد استفاده
پایان نامهکارشناسی ارشدبررسي امكان سنجی توسعه و استقرارسيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت در شركت مجتمع گاز پارس جنوبي(پنج پالایشگاه وستاد)تی زوجی ، کالموگروف اسمیرنوف و فریدمن
پایان نامهکارشناسی ارشدتاثیر فرارهای مالیاتی و مدیریت سود بر محتوای اطلاعاتی سوددرشركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانآزمون همبستگی پیسون ، رگرسیون خطی
پایان نامهکارشناسی ارشدبررسی تاثیر ادغام وزارتخانه های کار، رفاه وتعاون برچابک سازی سیستمازمون کالموگروف اسمیرنوف ، تی زوجی و رگرسیون خطی
پایان نامهکارشناسی ارشد بررسی تاثیر هوش هیجانی بر مدیریت ارتباط با مشتریآزمون تحلیل واریانس،همبستگی پیرسون
پایان نامهکارشناسی ارشدارتقاء مدیریت محیط زیست سازمان با رویکرد مدیریت بهره وری سبز در شرکت داروسازی (مطالعه موردی: شرکت دارو سازی تهران شیمی)همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی
پایان نامهکارشناسی ارشدشناخت و تحلیل مولفه های بهبود مدیریت فناوری درنظام بهره برداری دهقانی شهرستان شهریارتحلیل عاملی اکتشافی ،آزمون تی مستقل ، ازمون فریدمن
پایان نامهکارشناسی ارشدتحلیل مولفه های مدیریت دانشتحلیل عاملی اکتشافی،تحلیل عاملی تاییدی
پایان نامهکارشناسی ارشدطراحی مدلی برای انتخاب فناوری مدیریت دانش در شرکتهای بیمهآزمون دوجمله ای ، تحلیل سلسله مراتبی AHP
پایان نامهکارشناسی ارشدطراحی سیستم خبره فازی جهت ارزیابی عملکرد مدیریت دانش در سازمان اموزش و پرورشآزمون دوجمله ای ، طراحی سیستم خبره فازی با استفاده از نرم افزار متلب
پایان نامهکارشناسی ارشدمطالعه رهبری تحول افرین و رابطه ان با سلامت سازمانی در شعب بانک ملتتحلیل عاملی اکتشافی ، مدل سازی معادلات ساختاری با لیزرل
پایان نامهکارشناسی ارشدبررسی و الویت بندی روش های اموزشی محیط زیست در تفکیک و جمع اوری مدیریت پسماندازمون کالموگروف اسمیرنوف – آزمون تی تک نمونه ای – تحلیل سلسله مراتبی AHP
پایان نامهکارشناسی ارشدطراحی مدلی جهت بررسی میزان تاثیر ابعاد سلامت سازمانی بر فناوری اطلاعاتآزمون همبستگی پیرسون ، مدل سازی معادلات ساختاری با PLS
پایان نامهکارشناسی ارشدبررسی فرصت های موجود در صننعت اسباب بازی در جهت تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانیآزمون تی تک نمونه ای ، آزمون کالموگروف – اسمیرنوف
پایان نامهکارشناسی ارشدبررسی و الویت بندی عوامل تاثیر گذار بر امکان سنجی شرکتهای مشاوره جهت اجرای پروژه های طرح وساخت نیروگاهآزمون دوجمله ای ، تحلیل شبکه ای ANP
پایان نامهدکتریتعیین تاثیرفيلم آموزشي مكمل بر رضايت مندی و کیفیت زندگی بيماران باتراکئوستومیآزمون همبستگی پیرسون ، رگرسیون چند گانه
پایان نامهکارشناسی ارشدتاثیر مکانیزم­های داخلی حاکمیت شرکتی بر کیفیت حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانآزمون کالموگروف اسمیرنوف – رگرسیون لجستیک
پایان نامهکارشناسی ارشدمطالعه عوامل موثر بر عدم استقبال جامعه از خدمات اطلاعاتی کتابخانه های عمومی شهر کنگانآزمون تی زوجی ، رگرسیون چند گانه
پایان نامهکارشناسی ارشدمقایسه تطبیقی استراتژی های بلوغ سازمانی و ارائه استراتژی منطبق بر مدیریت منابع انسانی در مناطق نفت خیز جنوبتحلیل واریانس چند گانه
پایان نامهکارشناسی ارشدبررسی عوامل موثر بر انحرافات زمانی در پروژه های شرکت مپنا بویلر و ارائه پیشنهاداتی جهت کاهش تاخیراتآزمون تی گروهی – ازمون فریدمن
پایان نامهکارشناسی ارشدارزیابی مدیریت ریسک های HSE در پروژه های عمرانی براساس استاندارد میدریت پروژهروش تحلیل سلسله مراتبی AHP
کارشناسی ارشدشناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر اثربخشی مدیریت دانش در مراکز دانشگاه پیام نورهمبستگی پیرسون ، مدل سازی معادلات ساختاری با آموس
کارشناسی ارشدشناسایی و الویت بندی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی ایزو ۲۰۰۰تحلیل عاملی اکتشافی ، آزمون علامت