AHP فازی

AHP فازی

مرحله ۱: رسم نمودار سلسله مراتبی
مرحله ۲: تعریف اعداد فازي به منظور انجام مقایسات زوجی
مرحله ۳: تشکیل ماتریس مقایسات زوجی
مرحله ۴: محاسبه ي Si براي هر یک از سطرهاي ماتریس مقایسه زوجی

اگر اعداد فازي به صورت مثلثی باشد، به صورتنشان داده می شود در این صورت:

AHP فازی

مرحله ۵: محاسبه ي درجه بزرگی Si نسبت به همدیگر.

AHP فازی

مرحله ۶: محاسبه ي وزن معیارها و گزینه ها در ماتریس مقایسات زوجی
مرحله ۷: محاسبه وزن بردار نهایی

مثال: رتبه بندي سه فرودگاه بین المللی با استفاده از ۴ شاخص به روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازي
مرحله اول: رسم نمودار سلسله مراتبی

AHP فازی

مرحله دوم: تعریف اعداد فازي به منظور انجام مقایسات زوجی

AHP فازی

معکوس این اعداد براي استفاده در ماتریس مقایسات زوجی به صورت زیر است:

AHP فازی

مرحله ۳: تشکیل ماتریس مقایسات زوجی

مرحله ۴: محاسبه ي Si براي هر یک از سطرهاي ماتریس مقایسه زوجی

AHP فازی

مرحله ۵: محاسبه ي درجه بزرگی Si ها نسبت به همدیگر

AHP فازی

مرحله ۶: محاسبه ي وزن معیارها و گزینه ها در ماتریس مقایسات زوجی
۱) ماتریس مقایسات زوجی معیارها

AHP فازی

AHP فازی

AHP فازی

AHP فازی

۲) ماتریس مقایسات زوجی گزینه ها

AHP فازی

AHP فازی

AHP فازی

AHP فازی

AHP فازی

AHP فازی

AHP فازی

AHP فازی

AHP فازی

AHP فازی

AHP فازی

AHP فازی

AHP فازی

AHP فازی

مرحله ۷: محاسبه وزن بردار نهایی
این مرحله مانند تعیین وزن نهایی در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی کلاسیک است.

AHP فازی

W3 داراي بیشترین مقدار می باشد. بنابراین هواپیمایی قطر در بین سه گزینه رتبه اول را کسب کرد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *