مطالب توسط مرکز داده پردازی تهران

آزمون تی وابسته یا زوجی

آزمون تی وابسته یا زوجی تبیین دو گروه مرتبط را برای تعیین اینکه آیا اختلاف آماری معنی دار بین این معیارها وجود دارد یا خیر مقایسه می کند. در ادامه با داده پردازی تهران همراه باشید… برای تست وابسته به چه متغیرهایی نیاز دارید؟ شما نیاز به یک متغیر وابسته دارید که در یک مقیاس […]

روش های تحلیل کوواریانس

روش های تحلیل کوواریانس : تجزیه و تحلیل کوواریانس برای آزمون اثرات اصلی و متقابل متغیرهای طبقه بندی شده بر متغیر وابسته مستمر مورد استفاده قرار می گیرد و برای اثرات متغیرهای پیوسته انتخاب شده که با هم وابسته هستند، کنترل می شود. متغیرهای کنترل به نام “covariates” نامیده می شود. روش های تحلیل کوواریانس […]

آزمون مانوا – آزمون MANOVA

آزمون مانوا , آزمون MANOVA , آزمون مانووا , واریانس چند متغیره , مرکز داده پردازی تهران : در آمار، تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) روشی است برای مقایسه روش نمونه چند متغیره. به عنوان یک روش چند متغیره، زمانی که دو یا چند متغیر وابسته وجود دارد، از آزمون مانوا استفاده می شود و […]

خدمات تحلیل آماری داده پردازی تهران

خدمات تحلیل آماری داده پردازی تهران : خدمات متنوع شرکت داده پردازی تهران در ارتباط با نرم افزار های مختلف اماری به افراد زیر ارایه می شود: دانشجویان در مقاطع مختلف لیسانس – فوق لیسانس و دکتری محققان مدیران شرکت ها و سازمان های دولتی و خصوصی دانشجویان ایرانی خارج از کشور مدت زمان انجام […]

نمونه تحلیل پرسشنامه با نرم افزار spss

نمونه تحلیل پرسشنامه با نرم افزار spss : آزمون های آماری در این جا به طور خلاصه به ازمون های آماری مورد استفاده در یک تحقیق و تحلیل پرسشنامه با spss پرداخته می شود. در بخش اول تحقیق باید بحث آمار توصیفی اورده شود . جداول زیر انواع امارهای توصیفی انجام شده روی متغیرهای تحقیق […]

روش ها و نرم افزارهای تحلیل آماری

روش ها و نرم افزارهای تحلیل آماری :  در این مرکز انواع تحلیل آماری با توجه به نرم افزارهای مختلف تحلیل ارایه می شوند: • SPSS • LISRE • SMART PLS • AMOS • ایویوز • EXPERT CHOICE • SUPER DISECION هم چنین با توجه به تکنیک های مختلف تصمیم گیری چند معیاره نیز انواع […]

تحلیل پرسشنامه با spss

تحلیل پرسشنامه با spss  : بیشتر دانشجویان برای تحلیل داده های خود از نرم افزارهای مختلفی مانند spss ُ‌ لیزرل  ُ‌pls و ایموس استفاده می کنند. اینکه دقیقا از چه نرم افزاری برای تجزیه و تحلیل آماری و اطلاعات استفاده شود بستگی به نوع کاری دارد که دانشجو می خواهد انجام دهد. به عبارت دیگر […]

ایویوز

EViews 3.1 Tutorial by Manfred W. Keil to Accompany Introduction to Econometrics by James H. Stock and Mark W. Watson ۱٫ EVIEWS: INTRODUCTION This tutorial will introduce you to a statistical and econometric software package called EViews, or Econometric Views. EViews runs on both the Windows (9x, Me, NT 4.0 or 2000) and Macintosh platforms. […]

ازمون های ناپارامتریک

آزمون من- ويتنی (Mann-Whithney) آزمون من–ويتنی يك آزمون مقايسه اي براي مقايسه وضعيت دو گروه مستقل است و وقتي داده هاي يك مطالعه به صورت كيفي ترتيبی باشند بهتر است از اين آزمون كه يك آزمون غير پارامتري و معادل آزمون دو نمونه مستقل t است، استفاده كرد. در اين حال از آزمون t دو […]