الکتره

الکتره : يکي از ايرادات روش تخصيص خطي، در نظر نگرفتن اختلاف ارزش گزينه ها در رتبه بندي آنها در هر شاخص است. روش ELECTRE اختلاف ارزشي گزينه ها در تصميم گيري در نظر گرفته مي شود.در اين روش گزينه ها دو به دو مقايسه شده، نهايتاً برتري يک گزينه به گزينه ديگر مشخص مي […]

آشنایی با روش دلفی و كاربرد آن در تصميم گيری

آشنایی با روش دلفی و كاربرد آن در تصميم گيری : آينده نگري و پيش بيني تحولات از نيازهاي اساسي برنامه ريزان و مديران است. روش دلفي كه يكي از دستاوردهاي جنگ سرد است در ابتدا براي برآورده ساختن اين نياز پديد آمد. اما رفته رفته با توجه به سازوكار انجام اين روش كه مبتني […]

آنتروپی شانون

آنتروپی شانون : در تئوری اطلاعات برای سنجش “عدم قطعیت[۱]” موجود در یک فرایند تصادفی یا میزان دشواری “حدس زدن نتیجه” از تابعی ریاضی استفاده می کنیم که آنتروپی شانون نامیده می شود. با این توصیف سوالی که پیش می آید این است که بین آنتروپی در ریاضی با آنتروپی تعریف شده در فیزیک و […]

تاپسیس

تاپسیس : این روش در سال ۱۹۸۱توسط هوانگ و یون ارائه گردید. در این روش m گزینه بوسیله n شاخص مورد ارزیابی قرار می­گیرند و هر مساله را می­توان به عنوان یک سیستم هندسی شامل m نقطه در یک فضای n بعدی در نظر گرفت. این تکنیک بر این مفهوم بنا شده است که گزینه […]

تحلیل شبکه ایANP

تحلیل شبکه ایANP

تحلیل شبکه ایANP : فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و نیز روش تصمیم گیری تحلیل شبکه ای هر دو توسط توماس ال ساعتی بیان و مبانی تئوریک آنها ارائه شدند، و هم اکنون یک انجمن بین المللی وجود دارد که هر دو سال یکبار تحت عنوان تشکیل جلسه می دهد. تئوری روش تصمیم گیری تحلیل شبکه […]

AHP فازی

AHP فازی مرحله ۱: رسم نمودار سلسله مراتبی مرحله ۲: تعریف اعداد فازي به منظور انجام مقایسات زوجی مرحله ۳: تشکیل ماتریس مقایسات زوجی مرحله ۴: محاسبه ي Si براي هر یک از سطرهاي ماتریس مقایسه زوجی اگر اعداد فازي به صورت مثلثی باشد، به صورتنشان داده می شود در این صورت: مرحله ۵: محاسبه […]

پی ال اس

پی ال اس

پی ال اس :برخلاف مدل های مبتنی بر کواریانس ، مدل یابی مسیر با استفاده از روش پی ال اس تا سال های اخیر به ندرت در علوم اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته است. این در حالیست که الگوریتم اساسی آن در دهه ۱۹۷۰ توسعه یافته و اولین نرم افزار آن با نام LV پی […]

تکنیک ایموس

تکنیک ایموس

تکنیک ایموس : آرکوبلAmos را برنامه ای توصیف می کند که برای کاربرد ساده طراحی شده است و خصیصه اصلی آن این است که مدل سازی معادله ساختاری را به شیوه ای ترسیمی ارائه می دهد به نحوی که می توان به سرعت مدل ها را تعریف ، محاسبات را انجام و در صورت نیاز […]

تحلیل آماری با لیزرل

تحلیل آماری با لیزرل

تحلیل آماری با لیزرل : لیزرل یک محصول نرم افزاری است که به منظور برآورد و آزمون مدلهای معادلات ساختاری طراحی شده است. تحلیل آماری با لیزرل با استفاده از همبستگی و کوواريانس اندازه گيري شده، مي‌تواند مقادير بارهای عاملی ، واریانس ها و خطاهاي متغیرهای مکنون را برآورد يا استنباط کند و از آن […]