مدل سازی معادلات ساختاری

مدل سازی معادلات ساختاری

مدل سازی معادلات ساختاری مدل معادلات ساختاری یک ساختار علی خاص بین مجموعه‌ای از سازه‌های غیرقابل مشاهده است. یک مدل معادلات ساختاری از دو مولفه تشکیل شده است: یک مدل ساختاری که ساختار علی بین متغیرهای پنهان را مشخص می‌کند و یک مدل اندازه‌گیری که روابطی بین متغیرهای پنهان و متغیرهای مشاهده شده را تعریف […]

رگرسیون خطی و چند گانه و غیر خطی

رگرسیون خطی و چند گانه و غیر خطی : در مدل‌های آماری، تحلیل رگرسیون یک فرایند آماری برای تخمین روابط بین متغیرها می‌باشد. این روش شامل تکنیک‌های زیادی برای مدل سازی و تحلیل متغیرهای خاص و منحصر بفرد است وقتی که تمرکز روی روابط بین متغیر وابسته و یک یا چند متغیر مستقل باشد. تحلیل […]

تحلیل کوواریانس

تحلیل کوواریانس : تحلیل کواریانس حالت جامعی از انواع تحلیل واریانس است که در آن ضمن مقایسه میانگین‌هاي یک یا چند گروه و برآورد تأثیر یک یا چند متغیر مستقل، اثر یک یا چند متغیر کنترل ، مداخله گر ، همپراش و یا Covariate از معادله خارج می شود. تحلیل کواریانس (ANCOVA) روشی آماري است […]

ضریب همبستگی

مقدمه: در اين جا به بررسي موضوع ضريب همبستگي يا correlation coefficient که يکي از مفاهيم بنيادی در علم آمار است خواهيم پرداخت و به نقش آن در مدل سازي معادلات ساختاري اشاره خواهيم نمود. انواع ضرایب همبستگی سر فرانسیس گالتون همبستگی و رگرسیون را برای وارسی کواریانس در دو یا تعداد بیشتری از خصیصه […]

تحلیل وایانس

تحلیل وایانس

تحلیل وایانس : برای مقایسه‌ی میانگین‌های دو گروه یا بیشتر از آن استفاده می شود .بر خلاف نام آن آنالیز میانگین‌ها می‌باشد چون با آنالیز واریانس‌ها، میانگین‌ها را مقایسه می‌کنند. آزمون F را می توان به جای T هم به کار برد و در اینجا , F = t2 است ،علامت F همیشه مثبت است […]

ازمون تی مستقل

ازمون تی مستقل

آزمون t مستقل این آزمون دارای پیشفرض‌های زیر است: توزیع داده‌ها باید نرمال باشد (با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف) داده‌ها دارای مقیاس فاصله‌ای یا نسبی باشند (همانند سن، نمره آزمون‌های روانی مانند افسردگی و ..) دو گروهی که قصد مقایسه آن‌ها را داریم مقیاس اسمی داشته باشند. مانند مقایسه دو گروه از مادران، یا مقایسه […]

آزمون تی

تی تک نمونه ای , آزمون تی

تی تک نمونه ای ازمون تی تعداد زيادي از پژوهش ها مشتمل بر دو نمونه يا بيشتر از داده ها است. اما اين امر هميشه اتفاق نمي افتد و گاهي محقق از يک نمونه واحد مشاهدات براي مطالعه در مورد فقط يک جامعه استفاده مي کند. حالاتي که در آن فرد از آزمون تک نمونه […]

تحلیل آماری با spss

تحلیل آماری با SPSS

تحلیل آماری با SPSS : «اس پی اس اس» از جملهٔ نرم‌افزارهایی است که برای تحلیل‌ آماری در علوم اجتماعی، به صورت بسیار گسترده‌ای استفاده می‌شود. این نرم‌افزار توسط پژوهشگران بازار و داد و ستد، پژوهشگران سلامتی، شرکت‌های نقشه‌برداری، دولتی، پژوهشگران آموزشی، سازمان‌های بازاریابی و غیره به کار می‌رود. افزون بر تحلیل آماری با SPSS […]