تحلیل وایانس

تحلیل وایانس

تحلیل وایانس : برای مقایسه‌ی میانگین‌های دو گروه یا بیشتر از آن استفاده می شود .بر خلاف نام آن آنالیز میانگین‌ها می‌باشد چون با آنالیز واریانس‌ها، میانگین‌ها را مقایسه می‌کنند.

آزمون F را می توان به جای T هم به کار برد و در اینجا , F = t2 است ،علامت F همیشه مثبت است بنابراین، امکان مقایسه یک سویه از طریق آن وجود ندارد و به همین علت کاربرد خود را حفظ کرده است (اما از T به جای F نمی‌شود استفاده کرد.
تحلیل واریانس ممکن است یکه راهه، دو راهه، سه راهه و عاملی اجرا شود (منظور از راه تعداد متغیرهای مستقل در تحلیل واریانس است.
انالیز واریانس مجموعه‌ای از مدل‌های آماری است که به بررسی میانگین در گروه‌ها و توابع وابسته به آنها (مثل واریانس در یک گروه یا بین چند گروه) می‌پردازد. در این روش واریانس بدست آمده از یک متغیر تصادفی به اجزاء کوچکتری که منابع واریانس هستند تقسیم می شوند. در ساده ترین شکل آن، ANOVA آزمون آماری را فراهم می کند که برابری ‌میانگین های گروه های متفاوت را می آزماید، و در نتیجه آزمون تی استیودنت (t-test) را به بیش از دو گروه تعمیم می دهد.

تحلیل وایانس

ازمون تی مستقل

ازمون تی مستقل

آزمون t مستقل

این آزمون دارای پیشفرض‌های زیر است:

  • توزیع داده‌ها باید نرمال باشد (با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف)
  • داده‌ها دارای مقیاس فاصله‌ای یا نسبی باشند (همانند سن، نمره آزمون‌های روانی مانند افسردگی و ..)
  • دو گروهی که قصد مقایسه آن‌ها را داریم مقیاس اسمی داشته باشند. مانند مقایسه دو گروه از مادران، یا مقایسه دو برند یا ماشین.

برخی از موضوعاتی که با استفاده از آزمون t مستقل انجام گرفته‌اند آورده شده است:

  • مقایسه سلامت روانی والدین کودکان عادی و کودکان آموزش پذیر
  • مقایسه سلامت روانی دانشجویان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار‎
  • مقایسه دیدگاه مشتریان نسبت به برندهای ایرانی و خارجی
  • مقایسه شیوع بیماری دیابت در زنان شهری و روستایی

ازمون تی مستقل ازمون تی مستقل ازمون تی مستقل

آزمون تی

تی تک نمونه ای , آزمون تی

تی تک نمونه ای

آزمون تی

ازمون تی

تعداد زيادي از پژوهش ها مشتمل بر دو نمونه يا بيشتر از داده ها است. اما اين امر هميشه اتفاق نمي افتد و گاهي محقق از يک نمونه واحد مشاهدات براي مطالعه در مورد فقط يک جامعه استفاده مي کند. حالاتي که در آن فرد از آزمون تک نمونه اي استفاده مي کند، دو نوع عمده است:

  • ممکن است فرد بخواهد توزيع يک نمونه را با يک توزيع فرضي مانند توزيع نرمال مقايسه کند. اين يک سوال در مورد تطابق توزيع نمونه با يک توزيع نظري است.
  • ممکن است فرد بخواهد از طريق آماره هاي يک نمونه در مورد پارامترهاي يک جامعه واحد استنباط کند. اين کار ممکن است براي تعيين اينکه آيا نمونه مورد نظر از يک جامعه شناخته شده است يا براي برآورد کردن پارامترهاي يک جامعه ناشناخته به کار مي رود.

t-test تک نمونه اي آزمون مي کند که آيا ميانگين يک جامعه برابر مقدار مفروضي است يا نه؟


مرکز داده پردازی و تحلیل آماری تهران

تحلیل آماری با spss

تحلیل آماری با SPSS

تحلیل آماری با SPSS : «اس پی اس اس» از جملهٔ نرم‌افزارهایی است که برای تحلیل‌ آماری در علوم اجتماعی، به صورت بسیار گسترده‌ای استفاده می‌شود. این نرم‌افزار توسط پژوهشگران بازار و داد و ستد، پژوهشگران سلامتی، شرکت‌های نقشه‌برداری، دولتی، پژوهشگران آموزشی، سازمان‌های بازاریابی و غیره به کار می‌رود. افزون بر تحلیل آماری با SPSS ، مدیریت داده‌ها و مستندسازی داده‌ها نیز از ویژگی‌های نرم‌افزار هستند.

آماری که نرم‌افزار پایه شامل می‌شود:

آمار توصیفی: جدول‌بندی شطرنجی، بسامدها، توصیفات، کاوش، آمار توصیفی نسبی
آمار دومتغیری: میانه‌ها، آزمون تی، تحلیل پراکنش، همبستگی، آزمون‌های غیرپارامتری
پیش‌بینی برآمدهای عددی: برگشت خطی
پیش‌بینی برای تشخیص گروه‌ها: تحلیل عاملی، تحلیل خوشه‌ای، جداکننده

انواع تحلیل آماری با spss

آمار را می‌توان به دو دسته عملیات تقسیم کرد:

آمار توصیفی

شیوه‌هایی است که برای خلاصه کردن مقادیر بزرگی از داده‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. برخی از این توصیف‌ها در مکالمه‌های روزمره به کار می‌روند، مثلاً اگر شما از متوسط درآمد سخن می‌گویید در حال استفاده از آمار توصیفی هستید.

آمار استنباطی

شیوه‌هایی است که با استفاده از آن‌ها از داده‌های جمع‌آوری شده نتیجه‌ای استنباط می‌کنیم. آمار استنباطی ما را قادر می‌سازد سؤال‌هایی از نوع «آیا تفاوتی وجود دارد؟» یا «آیا رابطه‌ای وجود دارد؟» را به زبان ریاضی پاسخ دهیم.

انتخاب آزمون آماری مناسب

تحلیل آماری با SPSS به شما نمی‌گوید چه آزمونی برای تحلیل داده‌هایتان به کار برید. اگر بخواهیم روشن‌تر بگوییم، شما باید این موارد را مورد ملاحظه قرار دهید:
طرحی را که مورد استفاده قرار داده‌اید.
تعداد متغییرهایی که دستکاری کرده یا اندازه‌گیری نموده‌اید.
نوع داده‌هایی که جمع‌آوری کرده‌اید.
در متغییرها به دنبال تفاوت هستید یا رابطه.

در این مرکز انواع ازمون های اماری در spss به شرح زیر انجام می شوند: (برای توضیحات هر ازمون روی عبارت کلیک کنید):

تی تک نمونه ای
ازمون تی مستقل
تحلیل واریانس
ضریب همبستگی
تحلیل کوواریانس
رگرسیون
آزمون های ناپارامتریک