آزمون مانوا – آزمون MANOVA

آزمون مانوا , آزمون MANOVA , آزمون مانووا , واریانس چند متغیره , مرکز داده پردازی تهران : در آمار، تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) روشی است برای مقایسه روش نمونه چند متغیره. به عنوان یک روش چند متغیره، زمانی که دو یا چند متغیر وابسته وجود دارد، از آزمون مانوا استفاده می شود و به طور معمول به دنبال آزمون های اهمیت است که شامل متغیر وابسته فردی به صورت جداگانه است.

آزمون مانوا , آزمون MANOVA , آزمون مانووا

این آزمون کمک می کند تا به سوالات زیر پاسخ داده شود :

۱- آیا تغییرات در متغیر مستقل اثرات قابل توجهی بر متغیرهای وابسته دارد؟

۲- روابط میان متغیرهای وابسته چیست؟

۳- روابط بین متغیرهای مستقل چیست؟

آزمون مانوا

آزمون مانوا

آزمون مانووا یک شکل عمومی از تجزیه و تحلیل یکطرفه واریانس (ANOVA) است، اگر چه، بر خلاف ANOVA یک طرفه، از تحلیل کوواریانس بین متغیرهای وابسته در آزمون با استفاده از تفاوت های میانگین استفاده می کند.

در جایی که مقدار مربعات در تحلیل آماری واریانس یک طرفه ظاهر می شود، در تجزیه و تحلیل چند متغیره واریانس برخی از ماتریس های قطعی مثبت ظاهر می شود.

در تجزیه و تحلیل واریانس چند متغیره پیش فرض های زیر باید رعایت شوند:

1- مقیاس اندازه گیری باید نسبی یا فاصله ای باشد

2- توزیع متغیرها نرمال باشند(در صورت چولگی شدید یا خطایی بیش از ۲ استفاده نمی شود).

3- همگی واریانس ها وجود داشته باشند.

4- مشاهدات نمونه مستقل باشند

تجزیه و تحلیل MANOVA

در تجزیه و تحلیل MANOVA ، برای تفاوت های آماری در یک متغیر مستقل وابسته با یک متغیر گروه بندی مستقل بررسی می کنیم. آزمون مانوا این تحلیل را با در نظر گرفتن چندین متغیر مستقل و وابسته گسترش می دهد و آنها را به یک ترکیب خطی وزن ای یا متغیر کامپوزیت تبدیل می کند. مانووا این نتیجه را بررسی می کند که که آیا ترکیب جدید ایجاد شده توسط گروه های مختلف یا سطوح متغیر مستقل متفاوت است یا خیر. به این ترتیب، MANOVA اساسا تست می کند که آیا متغیر مستقل گروهی به طور همزمان مقدار قابل توجهی از واریانس را در متغیر وابسته توضیح می دهد یا خیر.

سوالاتی که باید با توجه به آزمون مانووا پاسخ داده شوند:

آیا ارزیابی مدارس مختلف بر اساس درجه بندی متفاوت است؟

آیا میزان فارغ التحصیلی در میان دانشگاه های دولتی خاص متفاوت است؟

کدام بیماری ها بهتر است با داروهای X یا Y دارو درمان شوند؟

مفاهیم کلیدی و اصطلاحات آزمون مانوا :

تست برابری تنوع

آماره لوین برای بررسی اینکه آیا اختلاف بین گروه های متغیر مستقل برابر است یا خیر، استفاده می شود. همچنین به عنوان همگنی واریانس شناخته می شود. مقادیر غیر قابل اندازه گیری آزمون Levene نشان می دهد که واریانس برابر بین گروه ها برابر است یا خیر.

آزمون box m

این آزمون برای دانستن برابری کوواریانس بین گروه ها استفاده می شود. این معادل یک همگرایی چند متغیره واریانس است. معمولا اهمیت این آزمون در سطح معنی داری ۱ درصد تعیین می شود، زیرا این آزمون بسیار حساس است.

Partial eta square

این آماره نشان می دهد که چه مقدار واریانس توسط متغیر مستقل توضیح داده شده است. این مقدار به عنوان اندازه اثر برای مدل MANOVA استفاده می شود.

Post-hoc تست

اگر اختلاف معنی داری بین گروه ها وجود داشته باشد، سپس آزمون های Post-hoc برای تعیین اینکه آیا اختلاف قابل توجهی وجود دارد یا خیر انجام می شود.

F-statistic چند متغیره: آمار F- اساسا با تقسیم مجموع مربع (SS) برای متغیر منبع توسط میانگین خطای متغیر منبع ME یا MSE تقسیم می شود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *