نوشته‌ها

آزمون تی وابسته یا زوجی

آزمون تی وابسته یا زوجی

آزمون تی وابسته یا زوجی تبیین دو گروه مرتبط را برای تعیین اینکه آیا اختلاف آماری معنی دار بین این معیارها وجود دارد یا خیر مقایسه می کند. در ادامه با داده پردازی تهران همراه باشید…

برای تست وابسته به چه متغیرهایی نیاز دارید؟

شما نیاز به یک متغیر وابسته دارید که در یک مقیاس فاصله ای اندازه گیری شده است . همچنین به یک متغیر دسته بندی نیاز دارید که فقط دو گروه مرتبط دارد.

منظور از “گروه های مرتبط” چیست؟

یک تست وابسته به عنوان مثال یک آزمون آماری “درون موضوع” یا “تکرار” است. این نشان می دهد که شرکت کنندگان یکسان بیش از یک بار مورد آزمایش قرار می گیرند. بنابراین، در تست وابسته، “گروه های مرتبط” نشان می دهد . که هم شرکت کنندگان در هر دو گروه حضور دارند. دلیل آنکه ممکن است شرکت کنندگان در هر گروه یکسان باشند . این است که هر شرکت کننده در دو بار متغیر وابسته اندازه گیری شده است. به عنوان مثال، شما ممکن است عملکرد ۱۰ شرکت کننده را در یک آزمون املایی (متغیر وابسته) اندازه گیری کنید قبل و بعد از اینکه روش جدیدی برای روش تدریس کامپیوتری به منظور بهبود املایی مورد استفاده قرار گرفت.

شما می خواهید بدانید آیا آموزش های کامپیوتری عملکرد املا دانش آموزان را بهبود می بخشد یا خیر. در اینجا ما می توانیم از یک تست وابسته استفاده کنیم چون دو گروه مرتبط وجود دارد. اولین گروه مرتبط شامل شرکت کنندگان در ابتدا (قبل از) آموزش کامپیوتری و دومین گروه مربوطه شامل همان شرکت کنندگان می باشد، اما اکنون در پایان آموزش های کامپیوتری است.

آزمون تی وابسته یا زوجی

آزمون تی وابسته یا زوجی

آیا آزمون تی وابسته به «تغییرات» یا «تفاوت ها» بین گروه های وابسته است؟

الزاماتبرای انجام آزمون تی :

  • داده ها باید به صورت نرمال باشند
  • نمونه گیری باید به صورت تصادفی انجام شده باشد.
  • هر گروه از افراد باید دو داده داشته باشند یکی قبل از فرایند اندازه گیری و یکی بعد از فرایند اندازه گیری.
  • متغیر مستقل باید به صورت اسمی و متغیر وابسته باید به صورت متغیر فاصله ای تعریف شده باشد.
مثال:

می خواهیم بدانیم نمرات زبان اموزان کلاس اول راهنمایی قبل و بعد از انجام آزمون سمعی بصری چه تغییری کرده است . برای بدست اوردن پاسخ این سوال از آزمون تی وابسته استفاده می شود. در ابتدا نمرات زبان دانش اموزان اندازه گیری می شود و بعد از انجام تست دوباره نمرات ارزیابی می شوند.
تفاوت بین دو سری نمره دانش اموزان با استفاده از آزمون تی وابسته ارزیابی می شود.