نوشته‌ها

تحلیل آماری با لیزرل

خدمات تحلیل آماری داده پردازی تهران

خدمات تحلیل آماری داده پردازی تهران : خدمات متنوع شرکت داده پردازی تهران در ارتباط با نرم افزار های مختلف اماری به افراد زیر ارایه می شود:

 • دانشجویان در مقاطع مختلف لیسانس – فوق لیسانس و دکتری
 • محققان
 • مدیران شرکت ها و سازمان های دولتی و خصوصی
 • دانشجویان ایرانی خارج از کشور

مدت زمان انجام تجزیه و تحلیل آماری

خدمات تخصصی به دانشجویان محترم با توجه به نوع کار و نوع نرم افزار بین ۳ تا ۵ روز به طول می انجامد .

هزینه خدمات تحلیل اماری

تعیین میزان هزینه برای انجام خدمات تحلیل اماری به موارد زیر بستگی دارد:

 • نوع نرم افزار
 • تعداد فرضیات
 • تعداد سوالات پرسشنامه
 • فقط دریافت خروجی نرم افزار یا انجام کل کار
 • تعداد ازمون های مورد استفاده
 • تعداد نرم افزار های مورد استفاده
 • تعداد نمونه اماری
 • داده های پرسشنامه

تعرفه انجام کار نرم افزار spss در جدول زیر قابل بررسی است.

تعرفه خدمات تحلیل آماری با نرم افزار spss به شرح ذیل می باشد.

موضوع

قیمت

ازمون تی ۱۵ تومان برای هر فرضیه
ازمون نرمال بودن متغیرها ۵ تومان برای هر فرضیه
پایایی پرسشنامه ۱۵ تومان
رگرسیون خطی ۲۵ تومان برای هر فرضیه
تحلیل واریانس یک طرفه ۲۰ تومان برای هر فرضیه
تحلیل واریانس دوطرفه ۴۰ تومان برای هر فرضیه
تحلیل واریانس سه طرفه ۷۰ تومان برای هر فرضیه
ازمون های ناپارامتریک ۲۰ تومان برای هر فرضیه
تحلیل کوواریانس ۸۰ تومان برای هر فرضیه
تحلیل عاملی اکتشافی ۱۰۰ تومان
مشاوره تلفنی ۴۰ تومان برای سی دقیقه

تعرفه انجام کار نرم افزار lisrel در جدول زیر قابل بررسی است.

تعرفه خدمات تحلیل آماری با نرم افزار لیزرل به شرح ذیل می باشد.

موضوع

قیمت

تحلیل عاملی تاییدی ۸۰ تومان برای هر مدل
تحلیل مسیر ۱۲۰ تومان برای هر مدل

تحلیل آماری با لیزرل

شیوه کار مرکز داده پردازی تهران

ابتدا دانشجو باید درخواست خود را از طریق تلفنی یا ایمیل یا شبکه های اجتماعی یا از طریق خود سایت ثبت کند.حق الزحمه کار دانشجو درهمان روز براورد شده و به دانشجو اطلاع داده می شود.

دانشجو برای شروع کار میزان یک سوم کل هزینه براورد شده را به عنوان پیش پرداخت واریز کرده و کار اغاز می شود. هنگامی که کار اماده تحویل شده بخشی از کار برای دانشجو ارسال شده و دانشجو از صحت انجام کار مطلع می گردد. در انتها مبلغ کل کار تسویه شده و کار برای دانشجو ارسال می شود. بعد از تحویل کار به استاد راهنما اصلاحاتی مورد نیاز نیز انجام خواهد شد.